PageView Facebook
date_range 15/05/2024 visibility 159 views
bookmark HR Knowledge
ความสำคัญของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนรับคนเข้าทำงาน - blog image preview
Blog >ความสำคัญของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนรับคนเข้าทำงาน

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนรับคนเข้าทำงานสิ่งสำคัญในการช่วยคัดกรองพนักงาน โดยการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีความสำคัญอย่างไร มีขั้นตอนการตรวจสอบอะไรบ้าง มาดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนรับพนักงานเข้าทำงาน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับนายจ้างหลาย ๆ ท่านที่ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยภายในองค์กร ทั้งนี้การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในการรับพนักงานเข้ามาทำงานนั้นควรที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ ก่อนจึงจะสามารถทำการตรวจสอบได้ เพราะหากไม่ได้รับความยินยอมอาจเสี่ยงละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ได้


ความสำคัญของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนรับพนักงานเข้าทำงานเรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยประโยชน์และความสำคัญในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนรับคนเข้าทำงานมีดังนี้


 

เพื่อรักษาชื่อเสียงและมาตรฐานของบริษัท

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สามารถช่วยปกป้องชื่อเสียงขององค์กรได้ เนื่องจากหาก HR ไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและได้เลือกผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้องค์กรเสียชื่อเสียงจากประวัติการกระทำของบุคคลท่านดังกล่าวได้ ดังนั้นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจึงเปรียบเสมือนเป็นตัดกรองที่ดีในการรักษาชื่อเสียงและมาตรฐานของบริษัทได้

 

เพิ่มความปลอดภัยในสถานประกอบการ

‘รู้หน้า ไม่รู้ใจ’ เชื่อว่าหลาย ๆ คนคุ้นเคยกับสำนวนนี้เป็นอย่างดี เพราะพนักงานผู้ที่กำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ขององค์กรเราไม่เคยเห็นหน้าคาดตา และไม่เคยรู้จักกันมาก่อนดังนั้นอาจสร้างความกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจึงเปรียบเสมือนเป็นด้านคัดกรองเบื้องต้น ในการเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน และช่วยให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า ผู้สมัครไม่มีคดีหรือมีคดีที่กำลังดำเนินการอยู่ ช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ทั้งตัวของพนักงานในองค์กรและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

 

สร้างความมั่นใจในตำแหน่งงานนั้น ๆ

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้ารับทำงาน สามารถสร้างความมั่นใจในตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้หลายประการทั้งในเรื่องของความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน เนื่องจากในหลาย ๆ ตำแหน่งงานมีความเกี่ยวข้องกับการเงิน ทรัพย์สินมีค้า หรือในบางตำแหน่งต้องสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ดังนั้นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจึงเป็นวิธีลดความเสี่ยงในการจ้างงานพนักงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลได้


วิธีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี โดยวันนี้ HumanSoft จะยกตัวอย่างในส่วนของขั้นตอนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ติดต่อไปยังสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิธีที่ 2 ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. ติดต่อไปยังสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่องค์กรต้องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงาน สามารถดำเนินการโดยติดต่อยื่นคำร้องไปได้ที่สถานีตำรวจ หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ได้แก่

 • หนังสือขอตรวจประวัติอาชญากรรม
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ที่ต้องการตรวจสอบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอาจใช้เวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ นอกจากนี้อาจมีในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน

 

2. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในรูปแบบออนไลน์สามารถดำเนินการได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.crd-check.com/bg/landing ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม และดำเนินการดังนี้

 • เลือก “ตรวจสอบประวัติ”
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
 • อัปโหลด “ภาพถ่ายบัตรประชาชน ตัวจริง (ด้านหน้า)
 • อัปโหลด “ภายถ่ายใบหน้าพร้อมถือบัตรประชาชนคู่กัน”
 • กรอกข้อมูลช่องทางขอรับผลการตรวจสอบยืนยันตัวตนและชำระเงิน

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 7-15 วันทำการ

 

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ “ตรวจสอบสถานะ” ของการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในขั้นตอนที่ 1 เมื่อขึ้นสถานะว่า “อนุมัติ” จึงสามารถมารับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ ทั้งนี้ การรับผลตรวจสอบประวัติฯ ผู้มารับผลตรวจสอบประวัติต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง ณ จุดรับผลตรวจสอบประวัติฯ ด้วย

 

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ชุดละ 100 บาท ชำระในวันที่มารับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ณ สถานที่ที่เลือกรับผลการตรวจสอบ


สรุปความสำคัญของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนรับคนเข้าทำงาน

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงานก่อนเข้ารับทำงานเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น เพื่อลดความที่อาจเกิดจากการจ้างงานพนักงานที่ไม่เหมาะสมได้ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนั้น ควรได้รับความยินยอมจากผู้สมัครก่อนจึงจะสามารถทำการตรวจสอบได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเอง

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้