PageView Facebook
date_range 09/05/2024 visibility 482 views
bookmark HR Knowledge
องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีบน “หนังสือผ่านทดลองงาน”พร้อมตัวอย่าง - blog image preview
Blog >องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีบน “หนังสือผ่านทดลองงาน”พร้อมตัวอย่าง

หนังสือผ่านทดลองงาน หรือใบแจ้งบรรจุเป็นพนักงานประจำ เอกสารที่บริษัทใช้แจ้งให้พนักงานทราบว่าผ่านโปรแล้ว โดยต้องมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง มาดูในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


หนังสือผ่านทดลองงาน

หนังสือผ่านทดลองงาน หรือใบแจ้งบรรจุเป็นพนักงานประจำ เป็นเอกสารที่อ้างอิงถึงการตอบรับเมื่อพนักงานผ่านทดลองงาน และใช้เป็นเอกสารที่บริษัทใช้ในการแจ้งให้พนักงานทราบว่า “ผ่านทดลองงาน” และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทั่วไปแล้ว หนังสือผ่านทดลองงานนั้นมักจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ นั่นเอง

 

โดยทั่วไปแล้วหนังสือผ่านทดลองงาน หรือใบแจ้งบรรจุพนักงานประจำนั้น ไม่ได้มีข้อบังคับว่าบริษัทต้องมีหรือไม่มี มักขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งจะแตกต่างกับหนังสือรับรองการทำงาน ที่เมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลงแล้วนายจ้างจะต้องทำการออกใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงานให้แก่พนักงานนั่นเอง


องค์ประกอบสำคัญใน “หนังสือผ่านทดลองงาน”

องค์ประกอบสำคัญใน “หนังสือผ่านทดลองงาน” หรือใบแจ้งบรรจุเป็นพนักงานประจำจะมีองค์ประกอบที่คล้ายกับหนังสือสัญญาจ้าง ที่ระบุรายละเอียดในส่วนของการจ้างงาน เช่น ฐานเงินเดือน ตำแหน่งงาน และหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน โดยองค์ประกอบของหนังสือผ่านทดลองงานไม่มีรูปแบบที่ตายตัว  แต่ควรประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้



 • ข้อความแสดงว่าเป็นหนังสือบรรจุเป็นพนักงานประจำ (ผ่านทดลองงาน)
 • ข้อมูลและรายละเอียดของพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล
 • ตำแหน่งงานของพนักงาน
 • อัตราค่าจ้าง
 • วันที่ผ่านทดลองงานหรือวันที่ที่บรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • เงื่อนไขการทำงาน เช่น วันทำงาน วันหยุด และชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
 • ลายเซ็นของผู้มีอำนาจ

ตัวอย่างหนังสือผ่านทดลองงาน



หนังสือผ่านทดลองงานนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เพื่อน ๆ หรือ HR สามารถนำเนื้อหาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้


Tips ดูตัวอย่างหนังสือผ่านทดลองงาน >> ตัวอย่างหนังสือผ่านทดลองงาน


สรุปองค์ประกอบสำคัญที่ควรมีบน “หนังสือผ่านทดลองงาน” พร้อมตัวอย่าง

หนังสือผ่านทดลองงานหรือใบบรรจุเป็นพนักงานประจำ เอกสารที่บริษัทใช้ในการแจ้งให้พนักงานทราบว่า “ผ่านทดลองงาน” และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัท โดยทั่วไปแล้วหนังสือผ่านทดลองงานมักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้องค์ประกอบของเอกสารก็ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว ดังนั้น บริษัทสามารถออกแบบหนังสือผ่านทดลองงานได้ตามรูปแบบของบริษัทได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้