PageView Facebook
date_range 25/08/2022 visibility 35328 views
bookmark HR Trend
Upskill และ Reskill ทำไมองค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญในยุคนี้ - blog image preview
Blog >Upskill และ Reskill ทำไมองค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญในยุคนี้

การทำงานในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัว พัฒนาทักษะให้เท่าทันโลก คำว่า Upskill และ Reskill คืออะไร ทำไมองค์กรธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ หาคำตอบได้ในบทความนี้


การ Upskill และ Reskill คืออะไร

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยเฉพาะคนทำงานที่ต้องพัฒนาทักษะอยู่เสมอ การ Upskill และ Reskill คืออีกสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานในองค์กรให้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้วการ Reskill Upskill คืออะไรทำไมองค์กรถึงต้องให้ความสำคัญในยุคนี้


ทำความเข้าใจกับนิยามของ Reskill Upskill คือ

การ Reskill Upskill คือแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากสถานการณ์ที่ผ่านมาอย่างโรคระบาดที่ทำให้ต้องมีการปรับตัวในการทำงานอย่างมาก เช่น การทำงานแบบไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ การทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถเลือกเวลาเข้าและออกงานได้เอง ทำให้การ Reskill Upskill นั้นมีความสำคัญกับการทำงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลทั้งตัวบุคลากรและองค์กรด้วย


Upskill คืออะไร

Upskill คือ การเพิ่มและพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมี อาจเรียกได้ว่าเป็นการติดอาวุธเครื่องมือใหม่ ๆ อย่างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ และส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้พนักงานในองค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี และสามารถทำผลงานออกมาได้ดีขึ้น


Reskill คืออะไร

Reskill คือ การเปลี่ยนหรือเพิ่มทักษะใหม่ เพื่อยกระดับบุคลากรในองค์กรให้สามารถทำงานกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจเข้ามาแย่งงานทำให้เกิดอัตราการว่างงานสูงขึ้น หากไม่มีการ Reskill เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ให้เท่าทันก็จะทำให้กลายเป็นบุคคลว่างงานเพราะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดแนวคิด Upskill และ Reskill คือ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้เกิดการ Upskill และ Reskill เพราะถือเป็นการรับมือกับความพัฒนาแบบก้าวกระโดดและรวดเร็วได้ดี เนื่องจากการคัดสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาทำงานในองค์กรนั้นต้องใช้เวลาและเปลืองทรัพยากรอย่างมาก จึงทำให้การ Upskill บุคลากรในองค์กรดูเป็นวิธีที่ดีและยั่งยืนกว่า นอกจากพนักงานจะได้ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ แล้ว เมื่อทำผลงานออกมาได้ดีขึ้น ก็ส่งผลให้พนักงานเกิดกำลังใจที่ดี และมองเห็นคุณค่าที่ตัวเองมีต่อองค์กรได้มากขึ้น


ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้บุคลากรในองค์กรต้องมีการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เนื่องจากทักษะที่มีอยู่เดิมอาจใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป ทำให้การ Reskill พัฒนาทักษะที่บุคลากรที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นวิธีที่เข้ามาตอบโจทย์ในด้านนี้ได้อย่างดี เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์และยังสามารถตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับองค์กร


องค์กรสามารถนำแนวคิด Upskill และ Reskill ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง

องค์กรสามารถนำแนวคิด Upskill และ Reskill มาช่วยวางแผนกำหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรได้ รวมถึงต้องมีการติดตามวัดผลได้ เพื่อการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมต่อไป เช่น การจัดฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นกับการทำงานในอนาคตที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง การฝึกสอนทักษะเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพกับองค์กรได้ และยังทำให้องค์กรและบุคลากรอยู่รอดและแข่งขันกับคู่แข่งอื่น ๆ ได้ ในโลกที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแนวคิด Upskill และ Reskill ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต


ทำไม Reskill Upskill คือ สิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

เนื่องจากบุคลากรและองค์กรที่ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาให้เท่าทันกับยุคสมัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาได้ จนทำให้การทำงานเกิดการติดขัด หยุดชะงัก ไม่มีการพัฒนา จนส่งผลให้องค์กรต้องหยุดชะงักและปิดตัวลงได้ ทำให้ผู้บริหาร และฝ่ายบริหารงานบุคคล ต้องร่วมกันออกแบบแผนการพัฒนาและกำหนดทิศทางในการ Upskill และ Reskill ของบุคลากรในองค์กรให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาจต้องอาศัยระบบงาน HR หรือ โปรแกรมบริหารงานบุคคลเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการบริหารทรัพยากรบุคลากรในด้านนี้ด้วย เพื่อความแม่นยำ ถูกต้อง วัดผลได้ และมีประสิทธิภาพ


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้