PageView Facebook
date_range 05/06/2024 visibility 125 views
bookmark HR Knowledge
Q&A นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงานให้ลูกจ้างภายในกี่วัน? - blog image preview
Blog >Q&A นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงานให้ลูกจ้างภายในกี่วัน?

ตอบข้อสงสัยสำหรับลูกจ้างที่สิ้นสุดเวลาการทำงานกับนายจ้าง นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงานให้ภายในกี่วัน และหากไม่คืนตามกำหนดนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยอะไรบ้าง?


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Q: นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงานให้ลูกจ้างภายในกี่วัน?


ตามกฎหมายแรงงาน ห้ามมิให้นายจ้างเรียกเงินหรือหลักประกันการทำงานจากลูกจ้าง เว้นแต่งานบางประเภทที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น  นายจ้างจึงจะสามารถเรียกเงินหรือหลักประกันจากลูกจ้างได้ สิ่งสำคัญที่ลูกจ้าง และนายจ้างต้องทราบ หากสัญญาจ้างสิ้นสุด นายจ้างจะต้องคืนหลักประกันการทำงานให้ลูกจ้างภายในกี่วัน? ไปหาคำตอบกันเลยA: ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงานให้ลูกจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 10 วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี”

 

ตัวอย่าง

  • นาย A เป็นลูกจ้างของบริษัท B นาย A ลาออกจากงานเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 บริษัท B ต้องคืนหลักประกันการทำงานให้กับนาย A ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567

Q: นายจ้างไม่ต้องคืนหลักประกันให้ลูกจ้าง ในกรณีใดบ้าง


อย่างไรก็ตามกฎหมายยังมีข้อยกเว้น นายจ้างสามารถไม่คืนหลักประกันการทำงานให้กับลูกจ้างในกรณี ดังต่อไปA: นายจ้างสามารถไม่คืนหลักประกันการทำงานให้แก่ลูกจ้างในกรณี ลูกจ้างผิดนัดชำระค่าเสียหาย, ลูกจ้างลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรง


ลูกจ้างผิดนัดชำระค่าเสียหาย

กรณีลูกจ้างผิดนัดชำระค่าเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างมีสิทธิ หักค่าเสียหาย จากหลักประกันก่อนคืนให้ลูกจ้าง โดยต้อง แจ้งให้ลูกจ้างทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างผิดนัดชำระค่าเสียหาย


ตัวอย่าง

  • นายสมศักดิ์ เป็นลูกจ้างของบริษัท A นายสมศักดิ์ ยืมเงินจากบริษัทไป 5,000 บาท แต่ไม่ชำระเงินคืนตามกำหนด บริษัท A สามารถหักเงิน 5,000 บาท จากหลักประกันของนายสมศักดิ์ได้

 

ลูกจ้างลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

กรณีลูกจ้างลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง นายจ้างมีสิทธิ หักค่าเสียหาย จากหลักประกันก่อนคืนให้ลูกจ้าง โดยต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างลาออก

 

ลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรง

กรณีลูกจ้างกระทำความผิดร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร ตามระเบียบของนายจ้างแล้วนั้น นายจ้างมีสิทธิสามารถไม่คืนหลักประกันการทำงานให้แก่ลูกจ้างได้

 

สรุป Q&A นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงานให้ลูกจ้างภายในกี่วัน?


โดยสรุปแล้ว นายจ้างต้องคืนหลักประกันการทำงานให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

หากนายจ้างไม่คืนหรือไม่จ่าย แต่ “ไม่จงใจ” นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และหากนายจ้างไม่คืนหรือไม่จ่าย โดย “จงใจ” โดยปราศจากเหตุอันสมควร เมื่อพ้น 7 วัน นายจ้างจะต้องเสีย “เงินเพิ่ม” ทุกระยะเวลา 7 วัน และต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้