โครงสร้างองค์กร

สามารถสร้างโครงสร้างองค์กรได้ สูงสุด 5 ขั้น ของแต่ละสำนักงานสาขา ตามโครงสร้างองค์กรของแต่ละบริษัท

โครงสร้างตำแหน่ง

โครงสร้างตำแหน่ง สามารถสร้างตำแหน่งหน่วยงานย่อย ได้สูงสุด 20 ขั้น ตามโครงสร้างตำแหน่งของแต่ละบริษัท

โปรแกรม HR HumanSoft Organization Structure sample screen โครงสร้างตำแหน่ง ของแต่ละบริษัท

ข้อมูลทีมงาน

เป็นการสร้างทีมในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ประกอบกับการมอบหมายงานให้แต่ละทีมที่ To-do List

โปรแกรม HR HumanSoft Employee Profile sample screen ข้อมูลทีมงาน

ข้อมูลหน่วยธุรกิจ

เป็นการสร้างหน่วยธุรกิจในการทำงาน ว่าในแต่ละหน่วยธุรกิจต้องมี job ในการทำงานในหน่วยธุรกิจอะไรบ้าง ช่วง Time Frame ในการทำงานมีอะไรบ้าง หน่วยธุรกิจประกอบไปด้วย

  1. Job Master เป็นการสร้างข้อมูล Job ในการทำงาน ว่าแต่ละ Job ในการทำงานต้องมีพนักงานน้อยที่สุด และมากที่สุดในการทำ Job นี้เท่าไร
  2. Time Frame เป็นการสร้างกลุ่มกะการทำงานให้เหมาะสมกับหน่วยธุรกิจ โดย 1 Time Frame มีได้หลากหลายกะการทำงาน
  3. Employee With Job เป็นการเลือก Job ให้กับพนักงานว่าพนักงานสามารถทำงาน Job อะไรได้บ้าง เพื่อนำไปจัดการ การวางแผน
  4. Business Unit เป็นการสร้างโครงการ ของการทำงานในแต่ละหน่วยธุรกิจ ว่า 1 หน่วยธุรกิจต้องประกอบไปด้วย Job Master และ Time Frame อะไรบ้าง
โปรแกรม HR HumanSoft sample screen ข้อมูลหน่วยธุรกิจ Job Master Time Frame Employee With Job Business
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้