PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1
date_range2023-06-30
alarm16:24:33

จัดการโควตาการลาเพิ่มการนำเข้าประเภทการลา | คำนวณผลค่าตอบแทน | ตั้งค่าประเภทโอทีเพื่อตั้งค่าว่าพนักงานแต่ละท่านจะเห็นโอทีประเภทใดบ้าง


จัดการโควต้าการลา

จัดการโควต้าการลาในการนำเข้าโควต้าการลา จากเดิมที่ระบบสามารถนำเข้าโควต้าการลาที่ใช้ไปแล้วของพนักงานได้ ระบบเพิ่มการนำเข้าโควต้าการลาที่จะได้รับเข้ามาเพิ่มให้กับพนักงาน เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของ User

คำนวณผลค่าตอบแทน

คำนวณผลค่าตอบแทน เป็นเมนูคำนวณค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ตามเงื่อนไขที่ทางลูกค้าต้องการ เมนูนี้ลูกค้าสามารถกำหนดข้อมูลนำเข้าได้สูงสุด 20 ตัว โค้ดแต่ละตัวลูกค้าสามารถกำหนดชื่อเองได้ เมื่อลูกค้านำเข้าข้อมูลค่าตอบแทน ระบบจะคำนวณเป็นผลค่าตอบแทน  ออกมาให้

ผลตอบแทนที่ได้สามารถเลือกไปนำจ่ายที่คำนวณงวดพิเศษ

ตั้งค่าประเภทโอที

ตั้งค่าประเภทโอทีที่เมนูข้อมูลพนักงานเมนูย่อย เป็นการตั้งค่าว่าพนักงานแต่ละท่านสามารถเห็นประเภทโอทีประเภทไหนได้บ้าง ถ้าเลือกไม่ติ๊กประเภทโอทีใดเลยให้กับพนักงานทุกคนจะเท่ากับ พนักงานทุกคนจะสามารถเห็นประเภทโอทีได้ทุกประเภท แต่ถ้ามีพนักงานหนึ่งท่านเลือกติ๊กไว้ 1 ประเภท จะเท่ากับ พนักงานท่านนี้จะเห็นประเภทโอทีประเภทนี้เพียงผู้เดียว พนักงานท่านอื่นจะไม่เห็นประเภทโอทีทุกประเภท