PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2
date_range2023-06-28
alarm16:03:32

Template นำเข้ารายรับ-รายจ่าย | รายงานตารางการทำงานประจำวัน | รายงานผลการคำนวณเงินเดือนสุทธิงวดปกติประจำปี รูปแบบ 2 | ตั้งค่าลายเซ็น | ตั้งค่าพนักงานพาร์ททาม


Template นำเข้ารายรับ-รายจ่าย

Template นำเข้ารายการรายรับรายจ่าย เมื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเข้าออกมา เมื่อมีการกรอกข้อมูลรายรับรายจ่ายไว้อยู่แล้วข้อมูลที่กรอกไว้จะมาแสดงในไฟล์ด้วย เพื่อสะดวกต่อการกรอกข้อมูลต่อของ HR


รายงานตารางเวลาการทำงานประจำวัน

รายงานตารางเวลาการทำงานประจำวัน เป็นการแสดงข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงานทั้งบริษัทแบบเป็นรายวัน


รายงานผลการคำนวณเงินเดือนสุทธิงวดปกติประจำปี รูปแบบ 2

รายงานผลการคำนวณเงินเดือนสุทธิงวดปกติประจำปี รูปแบบ 2 เป็นรายงานประจำปีที่แสดงรายละเอียดรายรับรายจ่ายทั้งปีแยกตามประเภทรายรับรายจ่ายทั้งปีของพนักงงานทั้งบริษัท


ตั้งค่าลายเซ็น

ตั้งค่าลายเซ็น เพิ่มเติมในเมนูตั้งค่าทั่วไป สามารถตั้งค่าลายเซ็น นำไปใช้กับรายงานกลุ่มภาษี และกลุ่มประกันสังคมได้


ตั้งค่าพนักงานพาร์ททามปัดเศษชั่วโมง

ตั้งค่าพนักงานพาร์ททามปัดเศษชั่วโมงการทำงาน สามารถตั้งค่าได้ว่าจะปัดเศษชั่วโมงการทำงานของพนักงานพาร์ททามเป็นแบบ ครึ่งชั้วโมง หรือเต็มชั่วโมง เพิ่มเติมจากเดิมที่เรามีแค่ ไม่ปัดเศษ กับปัดเศษ