PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2
date_range2023-12-28
alarm09:54:37

เพื่อเป็นการต้อนรับปี 2024 HumanSoft ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์เพื่อให้เจ้าของกิจการ HR ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบของ HumanSoft ได้เต็มรูปแบบ


Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 ได้แก่

1. รายงานกลุ่มประกันสังคมและรายงานกลุ่มภาษี ที่ระบบ CCS

2. รายงานกลุ่มบัญชี (Cost Center)

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 กองทุน

4. Queue การสร้างรอบเดือน

5. กลุ่มบัญชีหน้า CCS

6. ประวัติการแก้ไข หน้า CCS


รายงานกลุ่มประกันสังคมและรายงานกลุ่มภาษี ที่ระบบ CCS

รายงานกลุ่มประกันสังคมและรายงานกลุ่มภาษีที่ระบบ CCS เป็นการดูภาพรวมของรายงานดังกล่าวของทุกบริษัท เนื่องจากใน 1 Domain มีหลายบริษัท ซึ่งการจะดูรายงานของทุกบริษัทพร้อมกันนั้นจะต้องเข้าใช้งานทีละบริษัทจากนั้นดาวน์โหลดรายงานออกมา จึงจะสามารถนำมาเปรียบเทียบข้อมูลได้

 

ทีมงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาข้างต้น จึงได้พัฒนาระบบ CCS (Command Center System) ให้สามารถดาวน์โหลดรายงานกลุ่มประกันสังคมและรายงานกลุ่มภาษีที่รวมของทุกบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกตัวกรองในการแสดงผลได้ 2 รูปแบบคือ

1.   การไม่เลือกบริษัท เท่ากับ ระบบจะแสดงผลข้อมูลรายงานดังกล่าวทุกบริษัท

2.   เลือกการแสดงผลของรายงานเป็นบริษัท โดยจะสามารถเลือกได้ทีละบริษัท


การแสดงผลของรายงานกลุ่มประกันสังคมและรายงานกลุ่มภาษีที่ระบบ CCS

1.   รายงานกลุ่มประกันสังคม

1.1 รายงานประกันสังคมประจำเดือน

1.2 รายงานกองทุนทดแทน (กท.20)

2.   รายงานกลุ่มประกันสังคม

2.1 รายงานภาษีประจำเดือน (ภงด.1)

2.2 รายงานภาษีประจำปี (ภงด.1ก)

2.3 รายงานภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

รายงานกลุ่มบัญชี (Cost Center)

รายงานกลุ่มบัญชี (Cost Center)


ตั้งค่ากลุ่มพนักงานตามผังบัญชี

ในส่วนของการตั้งค่ากลุ่มพนักงานตามผังบัญชี เป็นการเพิ่มพนักงานตามผังบัญชี โดยพนักงาน 1 ท่าน จะสามารถเลือกได้เพียง 1 ผังบัญชีเท่านั้น หรือสามารถเลือกพนักงานข้ามแผนกได้ ซึ่งการตั้งค่าดังกล่าวเป็นการแสดงผลของกลุ่มบัญชีว่าในแต่ละกลุ่มมีพนักงานท่านไหนหรือแผนกไหนบ้าง


ตั้งค่ากลุ่มรายรับรายจ่ายตามผังบัญชี

ต่อมาคือการตั้งค่ากลุ่มรายรับรายจ่ายตามผังบัญชี จะเป็นการกำหนดกลุ่มของรายรับรายจ่ายให้กับกลุ่มบัญชีจากที่ได้มีการตั้งค่าไว้ที่เมนู “ตั้งค่ากลุ่มพนักงานตามผังบัญชี” ซึ่งรายรับรายจ่ายที่แสดงจะไม่ได้อ้างอิงตามการปิด/เปิด แต่จะเป็นการแสดงผลของรายรับรายจ่ายทั้งหมด


วิธีการสร้างกลุ่มรายรับรายจ่าย

1. ทำการสร้างกลุ่มและเลือกพนักงานที่ต้องการ ว่าต้องการให้พนักงานท่านไหนอยู่กลุ่มผังบัญชีนี้บ้าง จากนั้นกด “บันทึก”

2. หลังจากทำการสร้างกลุ่มผังบัญชีเรียบร้อยแล้ว HR จะต้องทำการเลือกรายรับรายจ่ายภายในกลุ่มผังบัญชีนั้น ๆ ว่าต้องการให้รายรับรายจ่ายอะไรมาแสดงผลในกลุ่มบัญชีนั้น ๆ บ้าง

รายงานรายรับรายจ่ายตามผังบัญชี

ในส่วนของรายงานรายรับรายจ่ายตามผังบัญชีจะอ้างอิงมาจากกระบวนการการตั้งค่าตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลรายรับรายจ่ายตามกลุ่มบัญชีที่ได้มีการตั้งค่ามาแสดงผลในรูปแบบของรายงาน

ตั้งค่าผังบัญชีให้พนักงาน

การตั้งค่าผังบัญชีให้กับพนักงานนั้น HR สามารถกำหนดกลุ่มผังบัญชีให้กับพนักงานได้ที่ ข้อมูลพนักงาน จากนั้นไปที่เมนูย่อย > เลือกเมนูตั้งค่าทั่วไป > จากนั้นทำการเลือกตั้งค่าผังบัญชีให้กับพนักงานได้เลย


กรณีที่มีการเพิ่มพนักงานเข้ามาใหม่ HR สามารถจัดกลุ่มผังบัญชีให้พนักงานได้ที่ข้อมูลพนักงาน > เลือกแท็บเมนู “ตั้งค่า” > ตั้งค่าทั่วไป > เลือกตั้งค่าผังบัญชีให้พนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 กองทุน

HumanSoft ได้มีการเพิ่มรายการรายรับรายรายจ่ายในส่วนของ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ขึ้นมา 3 กองทุน เนื่องจากในบางบริษัทอาจมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1 กองทุน หรือมีการส่งกองทุนมากกว่า 1 ธนาคาร ดังนั้นจึงได้มีการเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นมา 3 กองทุน และการผูกบัญชีนำจ่ายกองทุนขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น แต่ในส่วนของวิธีการตั้งค่ายังคงเหมือนเดิม

Queue การสร้างรอบเดือน

เดิมทีเมื่อลูกค้ากดการสร้างรอบเดือน จะต้องรอให้ระบบทำการประมวลผลและดึงรายชื่อพนักงานเสร็จก่อนจึงจะสามารถใช้งานเมนูอื่นได้ ปัจจุบันเราได้มีการอัปเดต Queue ในสร้างสร้างรอบเดือนขึ้นมา เมื่อลูกค้ากดสร้างรอบเดือน สามารถกดใช้งานเมนูอื่นได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอให้ระบบประมวลผลเสร็จเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบให้กับลูกค้า

กลุ่มบัญชีหน้า CCS

กลุ่มบัญชีในหน้า CCS เป็นการแสดงผลรายงานของกลุ่มบัญชีในแต่ละบริษัท โดยกลุ่มบัญชีหน้า CCS จะเกิดขึ้นมาได้นั้นจะต้องทำการ “ตั้งค่ากลุ่มบัญชีตามผังบัญชี” และ “ตั้งค่ากลุ่มรายรับรายจ่ายตามผังบัญชี” ในหน้า HRS ก่อน จึงจะมีรายงานมาแสดงผล

 

กลุ่มบัญชีจะแสดงผลตามการตั้งค่าและการดึงรายงาน โดยจะต้องทำการเลือกบริษัท > เลือกกลุ่มบัญชี > และเลือกเดือนที่ต้องการให้แสดงจากนั้นกดค้นหา ระบบจะแสดงผลของรายงานส่วนงานบัญชีประจำเดือนที่ได้มีการเลือก นอกจากนี้ยังสามารถดึงรายงานดังกล่าวออกมาในรูปแบบของ Excel ได้

 

ทั้งนี้กรณีที่คลิกเข้ามาและหน้าจอแสดงผลไม่มีข้อมูลรายงานประจำเดือนในเดือนที่เลือก เช่น ไม่มีข้อมูลการแสดงผลเดือน พฤศจิกายน 2023 เป็นต้น จะทำการไปตั้งค่าใน “ตั้งค่ากลุ่มบัญชีตามผังบัญชี” และ “ตั้งค่ากลุ่มรายรับรายจ่ายตามผังบัญชี” ในหน้า HRS ก่อนจึงจะสามารถดึงรายงานได้

ประวัติการแก้ไข หน้า CCS

ในส่วนของประวัติการแก้ไขในหน้า CCS ระบบจะทำการจัดเก็บประวัติในการดำเนินการต่าง ๆ ในหน้า “เมนูข้อมูลกลุ่มผู้ใช้” และ “เมนูจัดการผู้ใช้” เพื่อให้ Admin/Owner หรือผู้มีสิทธิ์เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาตรวจสอบประวัติการแก้ไขต่าง ๆ ได้

สามารถดูการ Update! ฟีเจอร์ ทั้งหมดได้ที่ หน้าประกาศข่าวสาร

 

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามหรือต้องการให้ HumanSoft พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม สามารถแนะนำหรือแจ้งมาหาเราได้ในช่องทางการติดต่อของ HumanSoft ได้เลยค่ะ ทางเราพร้อมปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ