PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1
date_range2022-05-05
alarm15:09:43

ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมใหม่ ตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม


1. สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ที่เมนู ตั้งค่า >> ตั้งค่าการคำนวณ >> ตั้งค่าทั่วไป >> เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อหาเมนู ตั้งค่าประกันสังคม >> แก้ไขจากเรท 5% เป็น 1% >> เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อกด บันทึก


2. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องการตรวจสอบยอดประกันสังคม สามารถเข้ามากดคำนวณวันนี้ในเมนู

การประมวลผลเงินเดือน >> การคำนวณเงินเดือน >> คำนวณเงินเดือน >> คำนวณเงินเดือนทั้งองค์กร >> เลือกเดือน พฤษภาคม >> คำนวณ >> คำนวณวันนี้ เพื่อทำการคำนวณยอดประกันสังคมใหม่


3. เมื่อคำนวณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงยอดใหม่ให้ทางลูกค้าตรวจสอบอีกครั้ง