PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1
date_range2023-01-09
alarm14:12:49

โครงสร้างตำแหน่ง | คาดการลดหย่อนภาษี | ร้องเรียนภายในบริษัท | ภงด. 50 ทวิ | 1 วัน 2 ใบลา | ขอเบิกล่วงหน้าตามวันทำงาน


โครงสร้างตำแหน่ง

สามารถดู JD / JS ของตำแหน่ง ณ ปัจจุบันของตนเองได้ และตำแหน่งต่ำกว่าหรือสูงกว่าตำแหน่งปัจจุบันได้

คาดการลดหย่อนภาษี

สามารถใส่ข้อมูลที่ต้องการลดหย่อนเพื่อให้ระบบคำนวณให้ Auto ได้เลย

ร้องเรียนภายในบริษัท

พนักงานสามารถยื่นเอกสารร้องเรียนพนักงานภายในบริษัทได้เลยไม่ว่าจะตำแหน่งไหน เมื่อยื่นเรื่องเสร็จเรียบร้อยเอกสารฉบับนี้จะส่งไปที่ HR ผู้มีสิทธิ์รับผิดชอบในเอกสารฉบับนี้

ภงด. 50 ทวิ

พนักงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ภงด.1ก ปีต่างๆ จากเมนู ภาษี เองได้เลย

1 วัน 2 ใบลา

พนักงานสามารถขอเอกสารในวันเดียวกันได้ 2 ประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการใช้โควต้าที่เหลือได้อย่างอิสระ