PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 5 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 5
date_range2023-01-19
alarm16:30:07

ค่าลดหย่อนภาษี | 1 วัน 2 ใบลา | การ์ดโอที 4 การ์ด | เบิกล่วงหน้าคิดตามจำนวนวันทำงาน | E-Library | คำนวณงวดโอที | คำนวณงวดเวลาการทำงาน


ค่าลดหย่อนภาษี

การคาดการณ์ การคำนวณภาษีของพนักงานที่ต้องจ่าย


1 วัน 2 ใบลา

ใน 1 วัน สามารถขอเอกสารลางานได้ 2 ฉบับ

การ์ดโอที 4 การ์ด

เดิมมีการ์ดโอทีอยู่แล้ว 4 การ์ด เพิ่มเข้ามาอีก 4 การ์ด เพื่อให้เลือกใช้งานได้มากขึ้น

เบิกล่วงหน้าคิดตามจำนวนวันทำงาน

เพิ่มรูปแบบการเบิกเงินล่วงหน้าอีกหนึ่งตัวเลือก คือ "คิดตามจำนวนวันทำงาน"

วิธีการคำนวณเบิกเงินล่วงหน้า คือ ค่าแรง +/- รายรับรายจ่าย / จำนวนวันทำงาน = ค่าแรงเบิกล่วงหน้ารายวัน พนักงานจะได้รับวงเงินเบิกล่วงหน้าคิดตามจำนวนวันที่มาทำงาน