PageView Facebook
Update!ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update!ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3
date_range2022-11-04
alarm15:41:20

พิมพ์รายชื่อผู้สมัครงาน | ตั้งค่าลายเซ็น | ตั้งค่าแบบฟอร์ม | เอกสารรับรองการทำงาน/เงินเดือน | Level / Job Description / Job Specification


พิมพ์รายชื่อผู้สมัครงาน
ตั้งค่าลายเซ็น

สามารถใช้งานได้กับเอกสารรับรองเงินเดือน รับรองการทำงาน แต่ลายเซ็ตที่แนบเข้ามาจะต้องเป็นไฟล์ภาพ PNG พื้นหลังโปร่งใสเท่านั้นตั้งค่าแบบฟอร์ม

สามารถตั้งค่าลายเซ็นในเอกสารต่างๆที่ระบบกำหนดไว้ให้ได้เลย
เอกสารรับรองการทำงาน/เงินเดือน

สามารถเลือกผู้รับรองได้ทั้งหมด 2 รูปแบบคือ


- แบบกรอกข้อมูลเอง


- แบบเลือกลายเซ็น