PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2
date_range2022-09-05
alarm15:45:26

การย้ายเวลาให้พนักงานเป็นผู้จัดการการย้ายเวลาที่เข้าผิดวันได้ด้วยตัวเอง | แนะนำวิธีการใช้งาน | พิมพ์โปรไฟล์พนักงาน


การย้ายเวลา

ทางลูกค้าสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ให้พนักงานเป็นผู้จัดการการย้ายเวลาที่เข้าผิดวันได้ด้วยตัวเอง ในกรณีที่มีการใช้งานควบกะการทำงาน หรือ ทำงานข้ามคืนวิธีการใช้งาน (Help)

เป็นการแนะนำการใช้งาน หรืออธิบายเมนูต่างๆ ในการใช้งาน เพื่อให้ทางลูกค้าได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบมากขึ้น ว่าใน

แต่ละเมนู คืออะไร ใช้งานได้อย่างไร ตั้งค่าอย่างไร และแต่ละตัวเลือกแตกต่างกันอย่างไร สามารถคลิกที่เครื่องหมาย ?

เพื่อศึกษาวิธีการใช้งานได้เลย
พิมพ์โปรไฟล์พนักงาน

สามารถพิมพ์โปรไฟล์พนักงานของแต่ละคนได้ที่เมนูนี้