PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1
date_range2022-08-05
alarm10:12:03

Pincode | Generate Password ได้ทั้งคนที่ยังไม่เข้าใช้งาน และเข้าใช้งานแล้ว โดยที่ไม่ต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน | ปุ่มลบ รายการกองทุน | ปุ่ม Re-Active ภาระหนี้สิน


Pincode สรุปเงินเดือน

ความปลอดภัยอีกขั้นในการมองเห็นเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนในแอพพลิเคชั่น


Pincode ข้อมูลพนักงาน

ความปลอดภัยอีกขั้นในการมองเห็นข้อมูลส่วนตัวของพนักงานแต่ละคนในแอพพลิเคชั่น


Generate Password

สามารถ Generate Password ได้ทั้งคนที่ยังไม่เข้าใช้งาน และเข้าใช้งานแล้ว โดยที่ไม่ต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน

• การประเมินพนักงาน >> ประเมินพนักงานทดลองงาน


ปุ่มลบรายการกองทุน

สามารถลบรายการกองทุนที่กรอกข้อมูลเข้ามาผิดหรือซ้ำได้

• ข้อมูลองค์กร >> ข้อมูลพนักงาน