PageView Facebook
date_range 19/08/2022 visibility 191781 views
bookmark HR Knowledge
วิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือนตามกฎหมาย - blog image preview
Blog >วิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือนตามกฎหมาย

วิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือนตามกฎหมาย สำหรับมนุษย์เงินเดือนและนายจ้าง เพื่อให้สามารถคำนวณค่าจ้างจากเงินเดือนและรายหักได้ถูกต้อง


การคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือน

การทำงานของมนุษย์เงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น รายวัน หรือรายเดือน การขาด ลา มาสาย นับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าหากตนเองหรือพนักงานมาทำงานงานสาย หรือหยุดงานไป จะต้องคิดคำนวณเงินเดือนอย่างไรบ้าง รวมถึงมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรรู้ วันนี้เรามีวิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือนตามกฎหมายแรงงาน มาฝากให้ทั้งพนักงาน และของธุรกิจได้มาศึกษากัน


กฎหมายแรงงานกับการจ่ายเงินเดือน

ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือการคำนวณจ่ายเงินเดือนของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละบริษัท กรณีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ให้สิทธินายจ้างเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการทำงาน ตั้งแต่ วันและเวลาทำงาน การจ่ายค่าจ้าง การหยุด การลา ค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด ค่าทำงานในวันหยุด ไปจนถึงการเลิกจ้าง โดยห้ามนายจ้างกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในข้อดังกล่าวให้ต่ำกว่าที่กฏหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด


วิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือน

วิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือนค่าจ้าง รายได้ และรายหักอื่น ๆ นั้นแตกต่างกันไปตามลักษณะการจ้างงานพนักงานแต่ละประเภท ซึ่งจะมีลักษณะดังต่อไปนี้1. วิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือน

(1) จ่ายแบบเต็มเดือน

วิธีการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับพนักงานรายเดือนแบบเต็มเดือน จะสามารถคำนวณได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 หรือ 31 ของเดือนปัจจุบันที่ทำงาน โดยไม่นับวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

• รายได้พนักงาน = ฐานเงินเดือน + รายได้โบนัสต่าง ๆ

• รายหักพนักงาน = ขาด + ลา + ประกันสังคม + ภาษี + รายการหักต่างๆ

• รายได้สุทธิ = รายได้ - รายหัก


ตัวอย่างการคำนวณ : นางสาว ก. ได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท ในรอบวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน มีค่าประกันสังคมเดือนละ 750 บาท จะสามารถคำนวณได้โดย

• รายได้พนักงาน = 20,000 บาท

• รายหักพนักงาน = 750 บาท

• รายได้สุทธิ = 20,000 - 750 = 19,250 บาท


(2) จ่ายแบบไม่เต็มเดือน

วิธีการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับพนักงานรายเดือนแบบไม่เต็มเดือน จะสามารถคำนวณเงินเดือนตามจำนวนวันที่มาทำงานจริง ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

• ค่าจ้างต่อวัน = ฐานเงินเดือน / 30 (เดือนกุมภาพันธ์ / 28 วัน)

• เงินเดือน ที่ได้รับในเดือนแรกที่เริ่มทำงาน = ค่าจ้างต่อวัน X จำนวนวันทำงาน


ตัวอย่างการคำนวณ : นางสาว ข. ได้รับค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท นางสาว ข. เริ่มต้นทำงานตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน จะสามารถคำนวณได้โดย

• ค่าจ้างต่อวัน = 18,000 / 30 = 600 บาท

• เงินเดือน ที่ได้รับในเดือนแรกที่เริ่มทำงาน = 600 X 16 = 9600 บาท


Tips! อ่านบทความเกี่ยวกับการจ่ายแบบไม่เต็มเดือนเพิ่มเติม >> แจกสูตรวิธีคิดเงินเดือน เมื่อพนักงานทำงานไม่เต็มเดือน


2. พนักงานรายวัน

วิธีการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับพนักงานรายวัน จะสามารถคำนวณจ่ายเงินเฉพาะวันที่พนักงานมาทำงานเท่านั้น ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

• รายได้พนักงาน = อัตราค่าจ้างต่อวัน X จำนวนวันที่มาทำงาน

• รายหักพนักงาน = ขาด + ลา + ประกันสังคม + ภาษี + รายการหักต่าง ๆ

• รายได้สุทธิ = รายได้ - รายหัก


ตัวอย่างการคำนวณ : นาย ค. ได้รับค่าจ้างวันละ 500 บาท ในรอบวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน นาย ค. มาทำงานทั้งหมด 23 วัน มีค่าประกันสังคมเดือนละ 750 บาท จะสามารถคำนวณได้โดย

• รายได้พนักงาน = 500 X 23 = 11,500 บาท

• รายหักพนักงาน = 750 บาท

• รายได้สุทธิ = 11,500 - 750 = 10,750 บาท3. พนักงานรายชั่วโมง

วิธีการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับพนักงานชั่วโมง จะสามารถคำนวณจ่ายเงินเฉพาะวันที่พนักงานมาทำงานและตามชั่วโมงที่พนักงานทำงานจริงเท่านั้น ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

• รายได้พนักงานต่อวัน = อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง X จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

• เงินเดือน = รายได้พนักงานต่อวัน X จำนวนวันที่มาทำงาน


ตัวอย่างการคำนวณ : นาย ง. ได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 80 บาท ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ในรอบวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน นาย ง. มาทำงานทั้งหมด 30 วัน จะสามารถคำนวณได้โดย

• รายได้พนักงานต่อวัน = 80 X 8 = 640 บาท

• เงินเดือน = 640 X 30 = 19,200 บาท


สรุปวิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือน

ทั้งหมดนี้คือวิธีในการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือนพนักงานทุกประเภท สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณค่าจ้าง แต่หากคุณมีพนักงานจำนวนมากขึ้น หรือมีพนักงานหลายประเภทอยู่ในบริษัทก็อาจทำให้เกิดความซับซ้อนและยุ่งยากในการคำนวณขึ้นได้ การนำโปรแกรมคำนวณเงินเดือนเข้ามาช่วย ก็สามารถทำให้ขั้นตอนการคำนวณเงินเดือนของพนักงานกลายเป็นเรื่องง่าย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้