PageView Facebook
date_range 02/04/2024 visibility 734 views
bookmark HR Knowledge
Exit Interview เรื่องสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม - blog image preview
Blog >Exit Interview เรื่องสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

ไขข้องข้องใจ Exit Interview สำคัญกับองค์กรอย่างไร วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากทุกท่าน สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

 

Exit Interview คืออะไร? 


Exit interview คือการสัมภาษณ์หรือสอบถามความคิดเห็นกับพนักงานที่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะลาออก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล ความพึงพอใจ ปัญหา และคำแนะนำ จากพนักงานที่จะลาออก เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการรักษาพนักงานให้อยู่กับเราได้นานขึ้นด้วย 

 

ความสำคัญของ Exit Interview เข้าใจสาเหตุที่พนักงานลาออก: 

 • ข้อมูลจาก Exit Interview ช่วยให้ HR เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงที่พนักงานลาออก ข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้ HR ระบุปัญหาภายในองค์กร นำไปสู่การแก้ไขที่ตรงจุด 

 

นำไปพัฒนาองค์กร: 

 • ข้อมูลจาก Exit Interview ช่วยให้ HR ระบุจุดอ่อนขององค์กร นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาองค์กร 

ตัวอย่าง:

 • หากพนักงานลาออกเพราะเรื่องเงินเดือน องค์กรควรพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือนให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง และภาระงานของพนักงาน 
 • หากพนักงานลาออกเพราะรู้สึกหมดไฟในการทำงาน หรือรู้สึกว่าการทำงานไม่ท้าทายกับตนเองแล้ว องค์กรควรพิจารณาสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทักษะในด้านอื่น ๆ หรือจัดการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และทำกิจกรรมที่แปลกใหม่ สิ่งนี้อาจทำให้บรรยากาศในการทำงานกลับมาสดใส และพนักงานอาจมี Passion ในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย 

 

 • นอกจากจุดอ่อนแล้ว พนักงานอาจพูดถึงจุดแข็งขององค์กร เป็นสิ่งที่พนักงานพึงพอใจในขณะที่ทำงานอยู่กับองค์กร ข้อนี้เป็นสิ่งที่ HR สามารถนำข้อมูลจุดแข็งมาต่อยอดเพื่อพัฒนาให้องค์กรแข็งแรงและประสบความสำเร็จต่อไป 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี: 

 • การจัด Exit Interview แสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความรู้สึกของพนักงาน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่สามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีความสามารถ ให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ 

 

เป็นการรักษาพนักงาน: 

 • ข้อมูลจาก Exit Interview ช่วยให้ HR ระบุปัจจัยที่ทำให้พนักงานลาออก นำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงาน 

ตัวอย่าง: 

 • หากพนักงานลาออกเพราะรู้สึกไม่มีโอกาสเติบโตในสายงานนี้ องค์กรควรพิจารณาสร้างโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน อาจจะจัดการฝึกอบรม หรือสัมมนานอกสถานที่ ก็ได้เช่นกัน
 • หากพนักงานลาออกเพราะมีภาวะเครียด องค์กรควรพิจารณาสร้างโปรแกรมลดความเครียด หรือจัดกิจกรรม Outing พาพนักงานไปพักผ่อน พร้อมจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดให้กับพนักงานได้อีกทางหนึ่ง

  

ประโยชน์อื่น ๆ: 

 • ข้อมูลจาก Exit Interview ช่วยให้ HR คาดการณ์อัตราการลาออกของพนักงาน 
 • ข้อมูลจาก Exit Interview ช่วยให้ HR วางแผนและพัฒนาแผนการสรรหาและรักษาพนักงานได้อย่างสมบูรณ์ 

 

แนวทางการสัมภาษณ์ Exit Interview เตรียมตัว / เตรียมสถานที่  

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของ Exit interview 
 • เตรียมคำถามสัมภาษณ์ 

สร้างบรรยากาศ

 • ต้อนรับพนักงานด้วยความอบอุ่น 
 • อธิบายวัตถุประสงค์ของ Exit interview 
 • แจ้งว่าการพูดคุยวันนี้จะเก็บเป็นความลับ

 

เริ่มพูดคุย ถามคำถาม

 • ควรคำถามปลายเปิด 
 • ถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ลาออก 
 • ถามเกี่ยวกับสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 
 • ถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 

 

รับฟังอย่างตั้งใจ

 • ฟังคำตอบของพนักงานอย่างตั้งใจ 
 • ถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อขยายความ 
 • ไม่ขัดจังหวะระหว่างที่พนักงานกำลังตอบคำถาม

 

จบการสัมภาษณ์

 • ขอบคุณพนักงานที่สละเวลา 
 • สรุปประเด็นสำคัญ 
 • แจ้งวิธีการติดตามผล 

 

ตัวอย่างคำถาม Exit interview: 

 • อะไรคือสาเหตุที่คุณลาออก? 
 • อะไรคือสิ่งที่คุณชอบที่สุดเกี่ยวกับงาน? 
 • อะไรคือสิ่งที่คุณไม่ชอบที่สุดเกี่ยวกับงาน? 
 • คุณคิดว่าอะไรคือจุดอ่อนขององค์กร? 
 • คุณมีข้อเสนอแนะอะไรให้กับองค์กร? 

 

ข้อควรระวัง: 

 • ไม่ควรถามคำถามที่ชี้นำคำตอบ 
 • ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์พนักงาน 
 • ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลลับขององค์กร 

 

สรุป Exit Interview เรื่องสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม 

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับเกร็ดความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ Exit Interview บางองค์กรอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญของสิ่งนี้ แต่จริง ๆ แล้วการพูดคุยกับพนักงาน ก็ทำให้ HR ทราบถึงความรู้สึกและความคิดของพนักงาน ว่าพนักงานต้องการอะไรจากองค์กร HR ็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพัฒนาพนักงานคนอื่น ๆ ได้ หากว่าองค์กรพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ องค์กรก็จะเติบโตและพนักงานก็จะทำงานอย่างมีความสุข อีกทั้งการทำ Exit Interview ยังสามารถช่วยลดอัตราการสูญเสียบุคลากรที่ดีขององค์กรได้อีกด้วย 

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้