PageView Facebook
date_range 01/12/2022 visibility 1522 views
bookmark Feature
โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ตอบโจทย์ ของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท - blog image preview
Blog >โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ตอบโจทย์ ของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท

ระบบงาน HumanSoft มีฟังก์ชันที่รองรับการจัดการงาน HR ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ทำให้สามารถลดต้นทุนและง่ายต่อการจัดการเป็นอย่างมาก จะมีฟังก์ชันอะไรบ้าง ไปดูกัน


ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท กับโปรแกรมบริหารงานบุคคล

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 นั้น ยังมีความเปราะบางและไม่ทั่วถึง เพราะตลาดท่องเที่ยวที่ยังมีความไม่แน่นอนและสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของโรคโควิดยังคงมีอยู่ ทำให้ยังเป็นข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ การลดต้นทุนจึงเป็นวิธิการหนึ่งที่สำคัญ ในการประคับประคองธุรกิจให้ได้มากที่สุด ซึ่งระบบงาน HR HumanSoft นั้น เป็นหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการลดต้นทุนให้กับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์และรองรับการจัดการงาน HR ของธุรกิจนั้นมีดังนี้


โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ตอบโจทย์ของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท

แน่นอนว่าธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนั้น ต้องมีบุคลากรไว้คอยให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้จัดการ พนักงานต้อนรับพนักงานสัมภาระ แคชเชียร์ หรือแม้กระทั่งพนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการงานบุคลากรนั้นเป็นงานที่มีขั้นตอนซับซ้อน ใช้เวลาในการจัดการค่อนข้างเยอะ ทำให้ผู้ประกอบการหรือ HR ต้องเสียเวลาในส่วนนี้ไป ซึ่งระบบงาน HR HumanSoft สามารถรองรับการบริหารจัดการในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและมีเวลาเพิ่มเพื่อไปบริหารงานหรือแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ต่อไป ด้วยฟังก์ชันดังนี้ระบบจัดกะการทำงาน

เมื่อพูดถึงการจัดการพนักงานของอธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท ก็จะนึกถึงการทำงานเป็นกะ (Shift Work) ที่มีความซับซ้อนจนสามารถจัดการได้ค่อนข้างยาก ซึ่งระบบงาน HR HumanSoft สามารถรองรับการบริหารงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยการตั้งค่ากะการทำงานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

• การตัดกะเป็น 2 ช่วง (Spit Shift)

• การทำงานควบกะ

• การให้ค่าตอบแทนพิเศษ ในกะที่ 2

• กะ Stanby ไม่ระบุเวลา เรียกเมื่อไหร่ต้องมา

โดยฟังก์ชันจัดกะการทำงานที่ครอบคลุมจากระบบงาน HR HumanSoft นั้น ยังสามารถให้พนักงานสามารถบริหารกะการทำงานได้ด้วยตัวเองจาก Application ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบกะการทำงาน ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนกะการทำงาน ทำให้ทำให้เรื่องสำคัญ ๆ อย่างเช่น การจัดกะการทำงานของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ไม่เสียเวลาในการจัดการมากอีกต่อไประบบการจัดกำลังพล

นอกจากจะมีการจัดการที่หลากหลายได้แล้วระบบงาน HR HumanSoft ยังสามารถจัดกำลังคน โยกพนักงานข้ามสาขาโรงแรมหรือข้ามแผนกได้อย่างง่ายดาย ทำให้ธุรกิจโรงแรม หรือรีสอร์ท สามารถบริหารจัดการพนักงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถปรับแผนการทำงานได้แบบ Real Timeระบบจัดการสวัสดิการ    

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญและสร้างความยุ่งยากให้กับการทำงานของ HR เพิ่มขึ้นมาอีก นั่นคือ การจัดการสวัสดิการ ที่แต่ละองค์กรมีให้ไม่เหมือนกัน ซึ่งระบบงาน HR HumanSoft ช่วยให้ HR สามารถบริหารจัดการสวัสดิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่านวด ค่าท่องเที่ยว ค่าบัตรคอนเสิร์ต ค่าตัดแว่น หรือสวัสดิการพิเศษอื่น ๆ โดยสามารถตั้งค่าวงเงินสวัสดิการได้อย่างหลากหลายและพนักงานสามารถเบิกสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่าน Application อย่างง่ายดาย หากพนักงานในองค์กรมีจำนวนมาก การบริหารจัดการก็จะมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นไปอีก ดังนั้น ระบบ HR HumanSoft จึงตอบโจทย์การจัดการสวัสดิการของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทได้เป็นอย่างดีสรุปความสำคัญของระบบงาน HR กับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท

จากฟังก์ชันที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทราบว่าในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่ได้มีส่วนในการสร้างกำไรหรือมูลค่าเพิ่มให้ก้บธุรกิจเลย แต่กลับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในการเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบงาน HR HumanSoft ที่มีฟังก์ชันสามารถรองรับและแก้ไขปัญหางานบุคคลได้ สามารถ Control ธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างราบรื่น โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft จึงเป็น Platform ที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารงานบุคคล หรือ HRM ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้