PageView Facebook
date_range 15/09/2023 visibility 2109 views
bookmark HR Knowledge
HR Recruitment ทำหน้าที่อะไรบ้าง? - blog image preview
Blog >HR Recruitment ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

HR Recruitment หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ฝ่ายสรรหา” ที่ต้องใช้ทั้งทักษะและความสามารถในหลายๆ ด้าน เพราะมีหลากหลายบทบาทอยู่ในตำแหน่งนี้ ซึ่งมีหน้าที่อะไรบ้างนั้น มาดูในบทความนี้กัน


บทความเกี่ยวข้องกับการสรรหาพนักงานที่คุณอาจสนใจ :
ทำความรู้จักกับ HR Recruitment


หลายคนรู้จักกับสายงาน HR กันมาบ้างแล้ว ว่าเป็นส่วนงานสำคัญในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน รวมไปถึงบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรไหนไม่ให้ความสำคัญกับ HR ก็อาจทำให้บุคลากรที่เข้ามาทำงานนั้น ขาดศักยภาพ และอาจทำให้เกิดผลเสียกับงานและเป้าหมายขององค์กรได้ส่วน HR Recruitment หรือที่เรียกกันว่า “ฝ่ายสรรหา” นั้น คือส่วนงานที่สรรหาบุคลากรและเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานในองค์กรหรือบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) หรือฝ่ายบุคคลในองค์กร HR Recruitment มีหลายขั้นตอนที่ประกอบด้วยการวางแผนสรรหา การโฆษณาตำแหน่งงาน การสรรหาผู้สมัคร การสัมภาษณ์ การทดสอบความรู้และความสามารถ การตรวจสอบข้อมูลการทำงานของผู้สมัคร และการเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ ในบริษัทหรือองค์กร ซึ่งการเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานจะมีผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว


HR Recruitment ทำหน้าที่อะไรบ้าง


HR Recruitment มีหน้าที่หลายอย่างในการสรรหาเพื่อให้บุคคลที่เข้ามาเป็นพนักงานมีความเหมาะสมและมีความสามารถที่ตรงกับความต้องการในองค์กรหรือบริษัท ซึ่งหน้าที่สำคัญของ HR Recruitment ประกอบด้วย


วางแผนการสรรหา

การวางแผนสรรหาเป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนสำคัญในการเตรียมการสรรหาบุคลากร

เพราะจะมีผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะกับตำแหน่งงานในองค์กร โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนหลักๆ มีดังนี้ • ความชัดเจนในความต้องการ : การวางแผนการสรรหาช่วยให้ความต้องการสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ เป็นชัดเจน รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่คำนึงถึงในการสรรหาผู้สมัคร ทำให้ง่ายต่อการเลือกคนที่เหมาะสม

 • แนวทางการสรรหา : การวางแผนการสรรหาเป็นการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางที่จะใช้ในการค้นหาและดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดแหล่งที่มาของผู้สมัคร เช่น การโฆษณาตำแหน่งงานในสื่อต่าง ๆ หรือการใช้เครือข่ายการติดต่อ

 • การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน : การวางแผนการสรรหาต้องพิจารณาสถานะของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น ความนิยมของตำแหน่งงานนั้น ๆ และความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้สมัครที่มีความสามารถเหมาะสม

 • การกำหนดระยะเวลา : การวางแผนการสรรหาต้องรวบรวมกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการสรรหา รวมถึงการกำหนดวันสิ้นสุดสรรหาและวันเริ่มงาน

 • การจัดทำงบประมาณ : การวางแผนการสรรหาจำเป็นต้องกำหนดงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการสรรหา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าโฆษณา ค่าสัมภาษณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 • การเลือกเครื่องมือและแหล่งข้อมูล : การวางแผนการสรรหาเหมาะที่จะระบุเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสรรหา เช่น เว็บไซต์สรรหาออนไลน์ ฐานข้อมูลผู้สมัคร หรือบริษัทสรรหา

 • การวางแผนการสื่อสาร : การสรรหาในบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับผู้สมัคร การวางแผนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความโปร่งใสในกระบวนการสรรหามีความสำคัญ

 • การวางแผนความรับผิดชอบ : การวางแผนการสรรหาควรระบุใครในทีมจะรับผิดชอบกระบวนการการสรรหาแต่ละขั้นตอน เพื่อความคล่องตัวและเป็นระบบ

โฆษณาตำแหน่งงาน

HR Recruitment ต้องสร้างประกาศหรือโฆษณาตำแหน่งงานเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ หรือการใช้เครือข่ายการติดต่อทางอื่นๆ


การสรรหาผู้สมัคร

HR Recruitment สรรหาผู้สมัครจากช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Recruitment Online การประกาศผ่านสื่อดั้งเดิม หรือบริษัทจัดหางานต่างๆ และตรวจสอบเรซูเม่ ใบสมัครของผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและความสามารถให้ตรงกับความต้องการพร้อมกับเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมให้มาสอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป


การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินความเหมาะสมและความพร้อมของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งยังไมมีกฎเกณฑ์ตายตัว เพราะองค์กรควรประเมินผู้สมัครตามคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตำแหน่งงานนั้นๆ ด้วย


การทดสอบความรู้และความสามารถ

บางครั้ง HR Recruitment อาจจัดการทดสอบความรู้และความสามารถของผู้สมัครเพื่อตรวจสอบความพร้อม ทักษะความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน


การตรวจสอบข้อมูล

HR Recruitment จะทำการตรวจสอบข้อมูลประสบการณ์การทำงานที่ผู้สมัครเคยทำเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลที่ระบุในเรซูเม่ถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริง


เลือกคนที่เหมาะสม

หลังจากที่ผู้สมัครผ่านการสรรหาและการสัมภาษณ์แล้ว HR Recruitment จะทำงานร่วมกับผู้บริหารหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานและทำการเสนอตำแหน่งงานให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก


กระบวนการเสนองาน

HR Recruitment มีหน้าที่ทำงานร่วมกับผู้บริหารหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำข้อเสนอในการทำงานและการเจรจาเงื่อนไขสำหรับการจ้างงานต่างๆ


บริหารข้อมูลผู้สมัคร

HR ต้องบริหารจัดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เช่น บันทึกข้อมูลการสมัครงานของผู้สมัครงาน ช่องทางการติดต่อผู้สมัคร และเอกสารต่างๆ ของผู้สมัคร


รายงานและการประเมินผล

HR Recruitment อาจจำเป็นต้องรายงานผลการสรรหาและประเมินกระบวนการต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาในอนาคต


สรุป ความสำคัญของ HR Recruitment


ในยุคที่การสรรหาคนเข้าทำงานเป็นเรื่องยาก HR Recruitment จึงมีบทบาทสำคัญต่อองค์กรมากกว่าในอดีต เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร ทั้งในด้านการสรรหา คัดเลือก และสร้างทีมงานที่มีความสามารถและเหมาะสมสำหรับองค์กร เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและประเมินสมรรถนะ ความสามารถของบุคลากรในระยะยาว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้