PageView Facebook
date_range 27/01/2023 visibility 53987 views
bookmark HR Knowledge
การวางแผนกำลังคนคืออะไร สำคัญอย่างไร (Manpower Planning) - blog image preview
Blog >การวางแผนกำลังคนคืออะไร สำคัญอย่างไร (Manpower Planning)

หนึ่งในหน้าที่ของ HR คือการวางแผนกำลังคน และกำลังคนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งวางแผนกำลังคนคืออะไร มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร มาดูกันในบทความนี้


Manpower หรือกำลังคน คืออะไร?

กำลังคน หรือ Manpower คือ กำลังแรงงาน คนงาน หรือบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างในองค์กรและพร้อมสำหรับการรับมอบหมายหน้าที่ในการทำงานเพื่อองค์กร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร หากไม่มีกำลังคนที่เหมาะสม งานก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น โรงงานที่ไม่มีกำลังคนในการผนลิต หรือกำลังคนในการผลิตไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้ไม่มีวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง สินค้าสำเร็จรูปและไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเป็นฟันเฟือนขององค์กรได้ เพราะการขับเคลื่อนที่สำคัญนั้น ขึ้นอยู่กับ Manpower หรือกำลังคนที่มีทักษะในด้านนั้น ๆ นั่นเอง


การวางแผนกำลังคนสำคัญอย่างไร

การวางแผนกำลังคน หรือ การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ การกำหนดจำนวนคน ประเภทของกำลังคน ในสถานที่ที่เหมาะสม เวลาที่เหมาะสม และการดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรซึ่งควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อสถานการ์ณโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว องค์กรต้องเตรียมการล่วงหน้า และ “คน” ที่เป็นทรัพยากรขององค์กร ต้องพร้อมเพื่อการแข่งขันอยู่เสมอด้วย โดยขั้นตอนการวางแผนกำลังคนมีดังนี้ขั้นตอนการวางแผนกำลังคน Manpower Planning

1. ทำความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางขององค์กร

อันดับแรก HR ควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจกับแผนธุรกิจขององค์กรให้เป็นอย่างดีก่อน เพราะเมื่อเข้าใจแล้วจะทำให้ทราบว่า

• กำลังคนที่เป็นกำลังหลักของเรา คืองานกลุ่มไหน

• เราต้องการกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านใดบ้างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายธุรกิจ

 

ตัวอย่างเช่น

บริษัทขายโปรแกรมสำเร็จรูปเปิดใหม่แห่งหนึ่งมีเป้าหมายต้องการทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก แน่นอนว่า HR ต้องเตรียมอัตรากำลังด้าน PR,  Mass Communication, Marketing Communication ร่วมถึงภาพรวมการทำสื่อ เช่น Creative, Graphic Designer เป็นต้น


2. การวิเคราะห์กำลังคน

2.1 ความต้องการของกำลังคนเป็นอย่างไร

องค์กรจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ จะต้องอาศัยคนที่เป็นแบบไหน เป็นอย่างไร ตำแหน่งใดถือเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายบรรลุ ดังเช่น

• ลักษณะของพนักงานที่ต้องการ (วัฒนธรรมองค์กร) ช่วงอายุที่ต้องการระดับการศึกษา ทักษะที่ต้องการ

• เทคโนโลยีที่จะต้องนำมาให้ในการทำงานในอนาคต มีผลต่อการทำงานของหน่วยงานใดในตำแหน่งใด

• แนวโน้มตลาดแรงงาน เช่น ในอนาคนข้างหน้า Gen Z ไม่อยากทำงานประจำแล้ว แต่อยากทำงานอิสระ หรือแรงงานหนุ่มสาวน้อยลงกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น


2.2 กำลังคนที่ปัจจุบันมีอยู่

นอกจากการนับจำนวนกำลังแล้ว ควรพิจารณาประกอบ ดังนี้ 

• การวัด หรือการประเมินความรู้ และทักษะในแต่ละระดับ คนของเราเก่งเรื่องอะไร มีจุดแข็งในด้านใด ความสามารถในการทำงาน (Competency) ที่คนของเรามีเป็นอย่างไร

• วิเคราะห์ข้อมูลการลาออก (Turnover) โดยแยกเป็นแต่ละระดับ และกลุ่มงาน วิเคราะห์ช่วงอายุพนักงานที่กำลังเกษียณในแต่ละปี

• ประเมินว่าคนของเรานั้นสามารถพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหน มีข้อจำกัดอะไรในการพัฒนา

 

2.3 การหาความต่าง (Gap Analysis)

คือ การเปรียบเทียบข้อมูลอัตรากำลังที่ควรจะเป็น กับอัตรากำลังคนที่มีอยู่ปัจจุบัน ดังตัวอย่างคร่าว ๆ ง่าย ๆ เพื่อช่วยในการวางแผนฯ

 

 

หมายเหตุ เนื่องจากองค์กรมีแผนเลื่อนตำแหน่งให้ MKT Com ไปสู่ ระดับ Supervisor

 

การปิด Gap 

น้อยเกินไป ก็ต้องมาดูว่า ขาดในที่ปริมาณคน หรือ ขาดที่ความรู้ทักษะ ขาดตำแหน่งที่สำคัญอะไรบ้าง หากขาดคนก็ต้องหาคนมาเพิ่มมาเสริม HR ก็จะสามารถรู้ได้ว่าต้องหาคนเพิ่มตำแหน่งไหน มีทักษะอย่างไร 

มากไป วิเคราะห์ได้ว่า กำลังคนที่อยู่เกินความต้องการ หรือ ทักษะความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปเนื่องจากทางเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เป็นต้น กรณีที่กำลังคนเกินความต้องการ วิธีการโอนย้าย หรือการเพิ่มเสริมทักษะความรู้ใกล้เคียงจากเดิมเพื่อตอบสนองรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคตก็เป็นวิธีหนึ่งในการเตรียมการ

 

 

การจัดทำแผนอัตรากำลัง (Workforce Plan)

1. เตรียมข้อมูลกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันในเชิงปริมาณ (มีจำนวนเท่าไหร่ ตำแหน่งใดบ้าง) และคุณภาพ (ทักษะความรู้ที่ต้องสนองเป้าหมายองค์กรหรือไม่อย่างไร) ผู้อ่านสามารถเข้าไปดูแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนได้ทางอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาปรับใช้

2. คาดการณ์กำลังคนในอนาคต ในระยะเวลาข้างหน้าที่กำหนดไว้ต้องการบุคคลากรเพิ่มเท่าไหร่ อย่างไรบ้าง ทั้งจำนวนรวม และแยกประเภท ตลอดจนระบุรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นต้น

3. แผนกำลังคน (Manpower plans) หรือแบบฟอร์มอัตรากำลัง จากการวิเคราะห์คาดการณ์ทั้งหมดแล้ว ให้นำมาระบุจำนวนที่ชัดเจนลงแบบฟอร์มเพื่อคำนวณค่าส่วนต่าง (Gap Analysis)


สรุปการวางแผนกำลังคน Manpower Planning สำคัญอย่างไร

กุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจนั้นคือ ศักยภาพของพนักงานและกำลังคนที่เหมาะสมกับงาน หากกำลังคนไม่สอดคล้องกับการทำงาน ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่นคนทำงานมากหรือน้อยเกินไป งานเยอะเกินไป ความเครียดและบรรยากาศที่กดดันในการทำงาน และที่สำคัญอาจเสียโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วย ดังนั้นการวางแผนกำลังคน จึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทุก ๆ ธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายเป็นอย่างมาก

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้