PageView Facebook
date_range 27/06/2023 visibility 9455 views
bookmark HR Knowledge
ผู้ประกอบการต้องรู้! ใบเสร็จรับเงิน หากไม่ให้มีความผิดแน่นอน - blog image preview
Blog >ผู้ประกอบการต้องรู้! ใบเสร็จรับเงิน หากไม่ให้มีความผิดแน่นอน

รู้หรือไม่ การซื้อขายหรือการให้บริการต่าง ๆ หากชำระเงินเรียบร้อยแล้วจำเป็นที่จะต้องมี “ใบเสร็จรับเงิน” ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการทำธุรกรรมการเงิน


ใบเสร็จรับเงินคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร


ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คือ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้รับเงิน ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ ทำการออกให้กับผู้ใช้บริการเมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินกับผู้ใช้บริการว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ขายสินค้าจะทำการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ เมื่อมีการซื้อสินค้า/บริการครั้งละ 100 บาทขึ้นไป


ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่สำคัญ โดยเป็นเอกสารหลักที่ใช้ในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ อีกทั้งใบเสร็จรับเงินยังมีหน้าที่สำคัญในการติดต่อกับลูกค้า แสดงถึงการชำระเงินและรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ได้รับจากธุรกิจนั้น ๆ


ความสำคัญของใบเสร็จรับเงินไม่ได้มีเพียงแค่การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันการชำระเงินของลูกค้าด้วย ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ


ไม่ออกใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไม่ได้เด็ดขาด! หากไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าบอกได้เลยว่ามีความผิดอย่างแน่นอน ซึ่งการออกใบเสร็จรับเงินนั้นจะต้องออกทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการครั้งละ 100 บาทขึ้นไป หากไม่ทำการออกใบเสร็จรับเงินให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ (อ้างอิงตามมาตรา 127 ทวิ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร)


ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีในใบเสร็จรับเงิน

การออกใบเสร็จรับเงินนั้นไม่มีข้อกำหนดหรือรูปแบบที่ตายตัว แต่ใบเสร็จรับเงินนั้นควรมีข้อมูลที่สำคัญที่ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 1. ข้อความกำกับเอกสาร โดยระบุ “ใบเสร็จรับเงิน”
 2. ชื่อหรือยี่ห้อ และที่อยู่ของผู้ให้บริการ/ผู้ขายสินค้า
 3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ให้บริการ
 4. หมายเลขเล่ม หรือหมายเลขลำดับของใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 5. วัน เดือน ปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 6. ข้อมูลลูกค้า/ผู้ชำระค่าบริการ
 7. รายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า และราคาสินค้า เป็นต้น (ตัวเลขไทยนั้นอาจใช้เลขอารบิกแทนได้)
 8. จำนวนเงินที่ได้รับ / จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (Receipt)Tips! สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >>> ใบเสร็จรับเงิน


ประเภทธุรกิจแบบไหนควรออกใบเสร็จรับเงินอย่างไร

การออกใบเสร็จรับเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท เพื่อยืนยันการซื้อขายหรือการให้บริการและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องให้กับลูกค้า ซึ่งการออกใบเสร็จรับเงินนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและรูปแบบการซื้อขาย ดังนี้


ธุรกิจการให้บริการ (Service Business)

สำหรับธุรกิจการให้บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทำการออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป


ธุรกิจขายปลีก (Retail Business)

ในส่วนของธุรกิจขายปลีก หรือร้านค้าขายปลีก เช่น ร้านขายของชำ ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อข้อควรระวังเรื่องการออกใบเสร็จรับเงิน

การออกใบเสร็จรับเงินไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ และต้องระบุจำนวนเงินที่ชำระด้วยความถูกต้อง หากมีความผิดพลาดในการออกใบเสร็จรับเงิน อาจทำให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ การออกใบเสร็จรับเงินยังต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีความถูกต้องตามสิ่งที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและลดความเสี่ยงในการถูกต้องของการเสียภาษี


วิธีป้องกันในการออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด

ในการออกใบเสร็จรับเงินควรที่จะมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อลดความผิดพลาด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งวิธีการป้องกันการออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด มีดังนี้


1. ตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน

ก่อนทำการออกใบเสร็จรับเงิน ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบรายละเอียของสินค้าและราคาของสินค้าหรือบริการว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่


2. ตรวจสอบการชำระเงิน   

ตรวจสอบยอดเงินที่ลูกค้าได้ชำระเงินเข้ามาว่ายอดเงินดังกล่าว ตรงกับราคาของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ หรือไม่


3. เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ในที่ปลอดภัย

การเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้นั้น ช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย สามารถใช้เป็นหลักฐานการซื้อ-ขายสินค้าและบริการได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสินค้าในอนาคตและเพื่อการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง


สรุปความสำคัญของใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้รับเงิน ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ ทำการออกให้กับผู้ใช้บริการเมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อย หากไม่ทำการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการถือว่ามีโทษกระทำผิดกฎหมาย


การออกใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ โดยใบเสร็จรับเงินไม่ได้มีเพียงแค่การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันการชำระเงินของ เจ้าของธุรกิจควรทำการตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงินและเก็บใบเสร็จรับเงินไว้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกใบเสร็จรับเงินโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้