PageView Facebook
date_range 14/02/2024 visibility 482 views
bookmark HR Knowledge
ตัวอย่างรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย จาก HumanSoft - blog image preview
Blog >ตัวอย่างรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย จาก HumanSoft

การรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงานในองค์กร ที่โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft สามารถดึงข้อมูลสรุปออกมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีตัวอย่างดังในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :รายงานสถิติขาดลามาสาย พร้อมตัวอย่างจาก HumanSoft


การรายงานสถิติ ขาด ลา มาสายของพนักงาน คือ การจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับจำนวนครั้งและระยะเวลาที่พนักงานขาด ลา มาสาย โดยสามารถรายงานแยกตามพฤติกรรม พนักงาน แผนก หรือช่วงเวลา เพื่อติดตามและควบคุมการลาป่วย ลากิจ และการมาสายของพนักงาน และเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหามาตรการป้องกัน แก้ไข รวมถึงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านอื่นๆ สำหรับผู้บริหาร


ซึ่งโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft นอกจากจะใช้สำหรับการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติแล้ว ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ ที่สามารถบริหารงาน HR ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดึงข้อมูลการขาด ลา มาสาย และพฤติกรรมอื่นๆ ออกมาเป็นรายงานสถิติได้อย่างรวดเร็ว


ตัวอย่างรายงานข้อมูลสถิติการขาด ลา มาสายของพนักงาน


รายงานสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงานจากโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft นั้น สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time โดยแบ่งข้อมูลรายงานเป็นกลุ่มประเภท ดังเช่น


ดูข้อมูลรวมเบื้องต้นจาก Dashboardหน้า Dashboard นี้ HR สามารถเรียกดูข้อมูลได้ Real Time โดยเป็นข้อมูลรวมต่างๆ ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการลางาน มาสาย กลับก่อนเวลา มาทำงานเช้า การทำโอที การเบิกล่วงหน้า หรือพนักงานงานเข้าใหม่-ลาออก เป็นต้น โดย HR สามารถปรับแต่งหน้าข้อมูลนี้ได้ว่าจะนำข้อมูลใดมาแสดงผลเพื่อให้ดูข้อมูลรวมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


รายงานสถิติการขาด ลา มาสายสำหรับรายงานสถิติการขาด ลา มาสายของพนักงาน โปรแกรม HumanSoft สามารถดึงข้อมูลได้แบบ Real Time จากฟังก์ชันรายงาน โดยดูข้อมูลจากหน้ารายงานผลการคำนวณเวลา ที่สามารถดูได้ทั้งจำนวนวันมาทำงาน การมาเช้า มาสาย กลับก่อนเวลา กลับช้าเป็นเวลาเท่าไร เวลาทำโอที การสะสมวันหยุดพิเศษ การลางาน การขาดงาน และวันมาทำงานพิเศษ อีกทั้งยังสามารถ Save ออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้งานอื่นๆ ต่อไปได้อีก


นอกจากนี้ ฟังก์ชันรายงานจากโปรแกรม HumanSoft ยังสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานอื่นๆ แบบละเอียดได้มากกว่า 12 กลุ่ม 50 กว่ารายงาน ดังเช่น


 • กลุ่มประวัติพนักงาน
 • กลุ่มเวลาการทำงาน
 • กลุ่มโควต้าการลา
 • กลุ่มรายรับ - รายจ่าย
 • กลุ่มการคำนวณเงินเดือน
 • กลุ่มรายรับ-รายจ่ายตามผังบัญชี
 • กลุ่มประกันสังคม
 • กลุ่มภาษี
 • กลุ่มกองทุน
 • กลุ่มการประเมินพนักงาน
 • กลุ่มเครื่องมือ
 • อื่นๆ

ซึ่งข้อมูลรายงานตามกลุ่มต่างๆ นั้น ครอบคลุมทุกการรายงานของ HR ทำให้สามารถดึงข้อมูลออกมารายงานหัวหน้า หรือผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบาย กฎระเบียบในการจัดการเวลาและการลาของพนักงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สนับสนุนประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงานในองค์กรได้


สรุปตัวอย่างรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย


การรายงานสถิติเกี่ยวกับการขาด ลา มาสายของพนักงานเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร สถิติเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงาน HR สามารถติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของการเข้างานและการขาดงานของพนักงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานสถิติจากโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft ที่มีฟังก์ชันการรายงานอย่างครอบคลุมทุกงานสำคัญของ HR ทำให้ใช้ข้อมูลรายงานรวดเร็วและวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้