PageView Facebook

ลงเวลาการทำงาน

Attendant

โปรแกรม HR ที่บริหารเรื่องงานบุคคลได้
อย่างครบถ้วน ช่วยลดเวลาของ HR
และได้พนักงานที่มีคุณภาพ

ลดภาระ และความยุ่งยากของ HR ในการรับพนักงาน
ลดการสูญเสียบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สร้างพื้นที่ที่เหมาะสมให้พนักงานใหม่เริ่มต้นงานในองค์กร
และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม
ซึ่งมีผลต่อผลสำเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาว

โปรแกรม HR HumanSoft ภาพรวม ลงเวลาการทำงาน - Attendant
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้