PageView Facebook

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น สามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานทั้งหมด หรือสามารถเลือกแก้ไขแยกตามสาขาแต่ละแผนก หรือทำการแก้ไขทั้งหมด และพนักงานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ผ่านทาง Mobile Application และ Web Browser

โปรแกรม HR HumanSoft sample screen สิทธิการเข้าถึงข้อมูล green check and orange gear
โปรแกรม HR HumanSoft cash coin money เงิน เงืนเดือน

ข้อมูลเงินเดือน

ข้อมูลเงินเดือน เป็นการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลในส่วนของเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด โดยสามารถเลือกแก้ไขแยกตามสาขาและแผนก หรือทำการแก้ไขทั้งหมด

โปรแกรม HR HumanSoft Location Map ข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลที่อยู่

การกรอกข้อมูลที่อยู่ของพนักงาน ทั้งตามบัตรประชาชน และที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน

โปรแกรม HR HumanSoft เอกสาร ไฟล์ Documents Folder Files ข้อมูลครอบครัว

ข้อมูลครอบครัว

เป็นการกรอกประวัติครอบครัวของพนักงานของพนักงานแต่ละท่าน เก็บไว้ในนระบบ HumanSoft

โปรแกรม HR HumanSoft เอกสาร ไฟล์ Documents Folder Files ข้อมูลประวัติการทำงาน

ข้อมูลประวัติการทำงาน

เป็นการกรอกประวัติการทำงานที่เคยผ่านมาของพนักงานแต่ละท่าน เก็บไว้ในนระบบ HumanSoft

โปรแกรม HR HumanSoft เอกสาร ไฟล์ Documents Folder Files Transcript ข้อมูลประวัติการศึกษา

ข้อมูลประวัติการศึกษา

เป็นการกรอกประวัติข้อมูลการศึกษาของพนักงานแต่ละท่าน เก็บไว้ในนระบบ HumanSoft

โปรแกรม HR HumanSoft เอกสาร ไฟล์ Documents Folder Files extra skills ข้อมูลความสามารถพิเศษ

ข้อมูลความสามารถพิเศษ

เป็นการกรอกประวัติข้อมูลความสามารถพิเศษของพนักงานแต่ละท่าน เก็บไว้ในนระบบ HumanSoft

Tax deduction

กรอกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีของพนักงานแต่ละบุคคล พนักงานสามารถกรอกค่าลดหย่อนของตนเองได้ผ่านทาง Mobile Application และค่าลดหย่อนที่พนักงานกรอกมาจะถูกนำไปคำนวณลดหย่อนภาษีให้กับพนักงานในแต่ละเดือน

โปรแกรม HR HumanSoft Tax deduction ลดหย่อนภาษี

ข้อมูลโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์

การเก็บข้อมูลโรงพยาบาลที่พนักงานมีสิทธิ์ในการรักษา

โปรแกรม HR HumanSoft Hospital Lists ข้อมูลโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์

ข้อมูลเงินประกันการทำงาน

เงินประกันการทำงาน เป็นการนำข้อมูลเงินประกันพนักงานเข้าระบบ เก็บเป็นข้อมูลประวัติเงินประกันการทำงานที่พนักงานเคยชำระไปแล้ว แต่ถ้าต้องการให้ระบบหักเงินประกันการทำงานให้กับพนักงานเป็นงวดๆ สามารถทำได้ที่เมนู การประมวลผลเงินเดือน > จัดการหนี้สินพนักงาน

โปรแกรม HR HumanSoft ข้อมูลเงินประกันการทำงาน

ข้อมูลกองทุน

กองทุน สามารถกรอกรายบุคคลหรือนำเข้าข้อมูลกองทุนก็ได้ กองทุนสามารถกำหนด เลขที่กองทุน วันที่สัญญากองทุน วิธีการหักเงิน เรทกองทุน วิธีการสมทบ บริษัทสมทบ และผู้ได้รับผลประโยชน์ และเมื่อมีการกำหนดเรทการหักกองทุน ระบบจะหักกองทุนให้ตามเรทที่ได้กำหนดไว้

  • เลขที่กองทุน สามารถใส่เลขที่กองทุนเลขเดียวกันหรือคนละเลขที่กองทุนก็ได้
  • วันที่สัญญากองทุน สามารถกำหนดหรือแก้ไขวันที่เริ่มสัญญากองทุน
  • วิธีการหักเงิน สามารถเลือกวิธีการหักเงินได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ คิดเป็น % , คิดเป็นบาท และคิดตามสูตร(ติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
  • เรทกองทุน กรอกจำนวนที่ต้องการให้ระบบหักกองทุน
  • วิธีการสมทบ สามารถเลือกวิธีการหักเงินได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ คิดเป็น % , คิดเป็นบาท และคิดตามสูตร(ติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
  • บริษัทสมทบ กรอกจำนวนที่ต้องการให้ระบบหักกองทุน
  • ยอดสะสม ถ้าพนักงานเคยถูกหักกองทุนมาก่อนหน้านี้ สามารถเข้ามากรอกยอดสะสมได้ที่ เพื่อใส่มูลค่าในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
โปรแกรม HR HumanSoft ข้อมูลกองทุน สมทบ

ข้อมูลการฝึกอบรม

สามารถบันทึกข้อมูลการอบรมของพนักงานได้ ว่าพนักงานเคยเผยการอบรมอะไรมาแล้วบ้าง การฝึกอบรมแจ้งกรมพัฒนาแรงงานหรือไม่

โปรแกรม HR HumanSoft Training ข้อมูลการฝึกอบรม กรมพัฒนาแรงงาน

ข้อมูลการสินทรัพย์ถือครอง

สามารถบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถือครองของพนักงานรายบุคคลได้ ว่าพนักงานมีสินทรัพย์ถือครองของบริษัทอะไรบ้าง

โปรแกรม HR HumanSoft ข้อมูลการสินทรัพย์ถือครอง

ข้อมูลใบหน้า

การลงเวลาการทำงานสามารถลงเวลาการทำงานด้วยการสแกนใบหน้า จึงต้องมีข้อมูลใบหน้าที่ข้อมูลพนักงาน เพื่อเก็บข้อมูลในการลงเวลาการทำงาน

โปรแกรม HR HumanSoft ข้อมูลใบหน้า Facial Detection

กำหนดผู้อนุมัติเอกสาร 5 ขั้น

สามารถกำหนดผู้อนุมัติเอกสารได้ สูงสุด 5 ขั้น เอกสารที่สามารถกำหนดผู้อนุมัติเอกสารได้ มี 5 เอกสาร ได้แก่ เอกสารลางาน เอกสารเพิ่มเวลา เอกสารโอที เอกสารเปลี่ยนกะการทำงาน และเอกสารเปลี่ยนวันหยุด ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติเอกสารได้ผ่านทาง Mobile Application และ WebBeowes

โปรแกรม HR HumanSoft กำหนดผู้อนุมัติเอกสาร 5 ขั้น Documents Approval
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้