PageView Facebook

การเรียนรู้ และพัฒนาองค์กร

Learning & Developing

โปรแกรม HR ที่จัดสรรโครงสร้างองค์กร ได้ง่าย ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร

ไม่ว่าองค์กรคุณจะซับซ้อนแค่ไหน HumanSoft ให้คุณจัดการได้ง่ายๆ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลของพนักงาน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย

โปรแกรม HR HumanSoft การเรียนรู้ และพัฒนาองค์กร - Learning & Developing

Learning

การเรียนรู้ และฝึกอบรม

กระบวนการที่ผู้เรียนเพิ่มความรู้, ความเข้าใจ, ทักษะ, หรือทัศนคติใหม่ๆ จากประสบการณ์หรือข้อมูลที่เรียนได้รับ. การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นในหลายลักษณะ, รวมถึงการศึกษาในทางการศึกษาทั้งหลาย, การเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน, การเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต, การเรียนรู้จากการอ่านหรือฟัง, และหลายๆ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับตัวตนในองค์กร

โปรแกรม HR HumanSoft การเรียนรู้ และฝึกอบรม - learning

Performing & Evaluating

การดำเนินการ และการประเมินผล

การดำเนินการหรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และหลังจากนั้นนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์หรือประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ, คุณภาพ, หรือผลลัพธ์ที่ได้ และนำมาใช้ในการปรับปรุงหรือตัดสินใจในอนาคต. กระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและการบริหารทั้งในบุคคล, องค์กร, หรือกลุ่มทำงาน

โปรแกรม HR HumanSoft การบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล - Data recording
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้