PageView Facebook

แบบประเมิน

เป็นการสร้างแบบประเมินให้กับพนักงาน ทั้งการประเมินพนักงานทั่วไป และการประเมินพนักงานทดลองงาน โดยประเภทคำตอบของแบบประเมิน ทางระบบมีให้เลือกถึง 4 รูปแบบ ดังนี้

  1. หลายตัวเลือก
  2. หลายคำตอบ
  3. คำตอบสั้น ๆ
  4. ย่อหน้า

ความหมายของประเภทคำตอบแต่ละรูปแบบหลายตัวเลือก คือ การกำหนดคำตอบหลายตัวเลือก โดยแต่ละตัวเลือกสามารถกำหนดคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อได้ ที่เกินกว่าคะแนนในข้อนั้น ๆ ได้

โปรแกรม HR HumanSoft sample screen สิทธิการเข้าถึงข้อมูล green check and orange gear

รอบการประเมิน

ขั้นตอนหรือช่วงเวลาที่ใช้ในการประเมินผลงาน ประสิทธิภาพ หรือคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคล โครงการ หรือองค์กร โดยทั่วไปแล้วรอบการประเมินจะถูกกำหนดโดยตามนโยบายหรือแผนงานขององค์กร และอาจมีการกำหนดเป็นรอบประจำ เช่น รายปี รายความสำเร็จ หรือรายโครงการ โดยการประเมินอาจมีการใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การตรวจสอบเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

โปรแกรม HR HumanSoft Tax deduction ลดหย่อนภาษี
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้