PageView Facebook

Strong Password

เป็นการตั้งค่า password ในการเข้าใช้งานให้มีความยากมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ การตั้งค่ารหัสผ่านต้องมีความยาว 8 หลัก ประกอบไปด้วย

  1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
  2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
  3. ตัวเลข
  4. เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษผสมกัน

เมื่อเปิดใช้แล้วจะมีผลต่อเมื่อพนักงานกดเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือพนักงานใหม่เข้าใช้งานครั้งแรก ตัวอย่างเช่น A@b12345

โปรแกรม HR HumanSoft Log in Sign in with Password

PDPA Conceal

การยินยอมเปิดเผยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลกับระบบ HumanSoft เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ HumanSoft ได้ จำเป็นที่จะต้องยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล หากไม่ยินยอม ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานระบบ HumanSoft ได้

โปรแกรม HR HumanSoft PDPA นโยบายความเป็นส่วนตัว
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้