PageView Facebook
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update! ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2
date_range2022-12-29
alarm13:15:26

รายงานใหม่ | รายงานพนักงานบรรจุ | รายงานปรับเงินเดือน | รายงานการฝึกอบรม | รายงานแบบประเมิน | รายงานจดหมายเตือน | รายงานรายละเอียดโควต้าการลา


รายงานพนักงานบรรจุ


รายงานปรับเงินเดือน
รายงานการฝึกอบรมรายงานแบบประเมิน