PageView Facebook
Update!ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update!ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1
date_range2022-11-03
alarm10:14:10

โครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ | เลือกประเทศของพนักงานต่างชาติ | นำพนักงานออกจากแอพ | ปริ้นข้อมูลผู้สมัครงานโครงสร้าง 5 ชั้น


เลือกประเทศที่ได้รับสัญชาติ ของพนักงานต่างชาติ

เตะพนักงานออกจากแอพ

กรณีที่ต้องการให้พนักงานที่ลาออกไปแล้ว ออกจากแอปพลิเคชัน มีผลทันที โดยไม่ต้องรอหมดรอบคำนวณเงินเดือน

ปริ้นข้อมูลผู้สมัครงานรายบุคคล