PageView Facebook
Update!ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
Update!ฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือพฤศจิกายน ครั้งที่ 2
date_range2022-11-03
alarm10:43:53

5 รายงานใหม่ | รายงานพนักงานบรรจุ | รายงานปรับเงินเดือน | รายงานฝึกอบรม |รายงานแบบประเมิน | รายงานจดหมายเตือน


รายงานใหม่ รายงานพนักงานบรรจุ

รายงานใหม่ รายงานปรับเงินเดือน

รายงานใหม่ รายงานฝึกอบรม

รายงานใหม่ รายงานแบบประเมิน