PageView Facebook

นโยบายการคืนเงิน

บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

นโยบายเงื่อนไขการคืนเงินการสั่งซื้อบริการด้าน Software

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน การยกเลิก ,เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการสั่งซื้อบริการด้าน Software ในกรณีต่างๆ

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อบริการด้าน Software การสั่งซื้อ แพคเกจผิด ของผู้ซื้อเอง
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อการบริการด้าน Software ทุกกรณีหลังจากที่ทำรายการคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
  • กรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ได้ทำการชำระเงินมาเต็มจำนวน และต้องการขอเงินหัก ณ ที่จ่ายคืนทางบริษัทฯ ขอให้แจ้ง Support team เพื่อติดต่อการคืนเงินในการสั่งซื้อบริการด้าน Software ภายในระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน หลังจากการชำระเงิน


ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563