PageView Facebook
date_range 04/04/2024 visibility 210 views
bookmark HR Knowledge
แจกคู่มือตัวอย่างการประเมินลูกน้อง ควรใช้เกณฑ์ใดในการวัดผล? - blog image preview
Blog >แจกคู่มือตัวอย่างการประเมินลูกน้อง ควรใช้เกณฑ์ใดในการวัดผล?

วันนี้เรามีตัวอย่างการประเมินลูกน้อง และเกณฑ์ที่ต้องใช้ในการวัดผลการประเมินพนักงาน นำมาฝาก HR ทุกท่าน จะมีรายละเอียดอย่างไร ไปติดตามกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 


ว่าด้วยเรื่องของ “การประเมินพนักงาน”


การประเมินพนักงาน คือ กระบวนการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน


เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลแบบประเมินพนักงานทักษะการทำงาน

พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานมากน้อยเพียงใด รวมทั้งพนักงานสามารถทำงานได้ครอบคลุมหน้าที่ของตนเองหรือไม่ หากมีความรู้ในด้านนั้นไม่มากพอ พนักงานจะจัดการกับการทำงานอย่างไร

 

คุณภาพของผลงาน

พนักงานทำงานเสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ผลงานที่พนักงานทำเสร็จมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหรือไม่ ตลอดการทำงานเกิดข้อผิดพลาดมากน้อยเพียงใด องค์กรควรให้ความสำคัญในส่วนคุณภาพของผลงานด้วย

 

ทักษะด้านบุคคล

พนักงานสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม หรืออธิบายให้คนอื่น ๆ เข้าใจตรงกัน ไม่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นหรือไม่

 

ทักษะการแก้ปัญหา

พนักงานสามารถระบุสาเหตุของปัญหา และมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ ทันท่วงที รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้หรือไม่

 

พฤติกรรม

พนักงานมาทำงานตรงต่อเวลา ขาด ลา หรือมาสาย บ่อยหรือไม่ รวมทั้งพนักงานสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรได้หรือไม่

 

พร้อมปรับปรุงและพัฒนา

เมื่อพนักงานได้รับ Feedback การทำงาน พนักงานมีความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง และพัฒนาตนเองในด้านนั้น ๆ หรือไม่ รวมถึงพนักงานพร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือไม่

 

ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการประเมินพนักงาน


การประเมินพนักงาน มีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

 

  • พนักงานได้ทบทวนตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองมากขึ้น
  • องค์กรและพนักงานเข้าใจกัน องค์กรเข้าใจความต้องการของพนักงาน และ พนักงานก็เข้าใจสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากตนเองเช่นกัน
  • องค์กรมองเห็นว่าอะไรเป็นปัญหา หรือกระบวนการทำงานใดที่ส่งผลต่อการทำงานของพนักงาน

 

สรุปแจกคู่มือตัวอย่างการประเมินลูกน้อง ควรใช้เกณฑ์ใดในการวัดผล?


การประเมินพนักงาน เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กร ในการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงาน รวมถึงการประเมินพนักงานยังทำให้พนักงานรู้จุดอ่อน - จุดแข็ง ของตนเอง และนำสิ่งเหล่านี้ไปแก้ไขปรับปรุงให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินพนักงานช่วยให้องค์กรสามารถรักษาบุคลากรที่ดีเอาไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดและพัฒนาองค์กรได้ได้ในระยะยาวอีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้