PageView Facebook
date_range 19/12/2023 visibility 4270 views
bookmark HR Knowledge
Feedback ในการทำงานคืออะไร  ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรได้อย่างไร - blog image preview
Blog >Feedback ในการทำงานคืออะไร ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรได้อย่างไร

ในยุคที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสดงความคิดเห็น Feedback ในการทำงานคือสิ่งสำคัญ โดย HR สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างไรบ้าง มาดูในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :Feedback ในการทำงานคืออะไร 


Feedback ในการทำงาน หมายถึง การให้หรือรับข้อคิดเห็น เสียงตอบรับ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกระทำ หรือผลงานที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลหรือการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร


Feedback มักจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคคล โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดี หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดที่ต้องปรับปรุง ทำให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ เช่น การปรับปรุงทักษะการทำงาน แก้ไขข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


Feedback ที่มีคุณภาพจะเน้นที่ข้อดีและข้อบกพร่อง โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลที่ได้รับ Feedback เพื่อให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พั?นาการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ และให้ผลงานที่ดีขึ้นในองค์กร ดังนั้น Feedback ที่มีคุณภาพในการทำงานจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น


ประเภทของ Feedback ในการทำงาน


Feedback ในการทำงานสามารถแบ่งเป็นหลายประเภทตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการให้ Feedback ดังนี้
  • Positive Feedback (ข้อคิดเห็นเชิงบวก)

การให้ข้อคิดเห็นที่ชมเชยเกี่ยวกับการทำงานหรือผลงานที่ดี มักเน้นที่ข้อดีและความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมและประทับใจให้กับบุคลากรที่มีผลงานด


  • Constructive Feedback (ข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์)

การให้ข้อคิดเห็นที่เน้นที่จุดที่ต้องปรับปรุง โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขหรือพัฒนาผลงานหรือการกระทำ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลเพื่อปรับปรุงตนเองได้ดียิ่งขึ้น


  • Negative Feedback (ข้อคิดเห็นเชิงลบ)

การให้ข้อคิดเห็นที่เน้นที่ข้อผิดพลาดหรือจุดที่ต้องปรับปรุง อย่างไรก็ตามในการให้ Negative Feedback ก็ควรเน้นที่เหตุผลและแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้ผู้รับ Feedback สามารถปรับปรุงตนเองได้


  • Formal Feedback (ข้อคิดเห็นทางการ)

Feedback ที่เป็นทางการ มักเป็นการให้ Feedback ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในองค์กร เช่น การประเมินประสิทธิภาพทางการงานประจำปี หรือการประชุมการทำงานที่กำหนดเวลาเพื่อให้ Feedback แก่บุคลากร


  • Informal Feedback (ข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นทางการ)

Feedback ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ อาจเกิดขึ้นจากการสนทนาระหว่างบุคคลในทีมหรือองค์กร และมักเป็น Feedback ที่อยู่ในรูปแบบเป็นมิตรและเปิดเผย


  • Indirect Feedback การเสนอแนะผ่านเครื่องมือหรือช่องทางอื่นๆ

บางครั้งการเสนอแนะก็เป็นเรื่องที่เปราะบาง หากมีวัตถุประสงค์ที่เลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง หรือ Feedback บางเรื่องก็ไม่สามารถพูดออกสาธารณะได้ จึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือช่องทางอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเสนอยื่นลงกล่องรับความคิดเห็น การเสนอแนะผ่าน E-mail การเสนอแนะที่ไม่ต้องลงชื่อผู้เสนอ เป็นต้น


การให้ประเภทของ Feedback ที่เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยให้การสื่อสารและการพัฒนาทักษะของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรับรู้ได้ดีขึ้น


วิธีให้ Feedback ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน


Feedback การเสนอแนะนั้น ต่างมีทั้งด้านบวกและด้านลบ และไม่ว่าจะเป็นการตำหนิ หรือคำชม สิ่งสำคัญก็มักจะอยู่ที่วัตถุประสงค์ที่ต้องการมุ่งไปที่การการทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการใช้ลักษณะของ Feedback ที่ดีและมีคุณภาพในการทำงาน มีดังนี้1. ชัดเจนและโปร่งใส

Feedback ควรจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใส ทำให้ผู้รับ Feedback เข้าใจได้ง่าย โดยระบุสิ่งที่ผ่านมาที่ต้องการให้ข้อคิดเห็น และอธิบายอย่างชัดเจนว่าเหตุใดมันถึงเป็นจุดที่ต้องพัฒนา


2. เน้นที่พฤติกรรมหรือการกระทำ

การให้ Feedback ควรเน้นที่พฤติกรรมหรือการกระทำที่สามารถปรับปรุงได้ แทนที่จะเน้นที่บุคคลในที่สุด ซึ่งช่วยลดความสับสนและไม่ทำให้ผู้รับ Feedback รู้สึกเป็นศูนย์กลางของคำวิจารณ์


3. เน้นที่ข้อดีและข้อบกพร่อง

การให้ Feedback ควรระบุข้อดีและข้อบกพร่องของการกระทำหรือผลงาน เพื่อให้ผู้รับ Feedback ทราบว่าพวกเขามีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร


4. เสนอแนวทางการปรับปรุง

แนะนำเส้นทางหรือแนวทางที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้รับ Feedback สามารถปรับปรุงตนเองได้อย่างเหมาะสม ระบุว่าควรทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการ


5. เป็นเวลาที่เหมาะสม

การให้ Feedback ควรทำในเวลาที่เหมาะสม ไม่ควรปล่อย Feedback ให้เกินเวลาหรือในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้ผู้รับ Feedback รู้สึกไม่สบาย


6. ใช้ภาษาที่สุภาพและสร้างสรรค์

การใช้ภาษาที่สุภาพและสร้างสรรค์ช่วยให้ผู้รับ Feedback รับรู้และยอมรับข้อคิดเห็นได้ง่ายขึ้น หลีกเลี่ยงคำพูดหรือสไตล์ที่อาจทำให้ผู้รับ Feedback รู้สึกไม่สบาย


7. รับฟังและตอบรับ Feedback

หากเป็นผู้ให้ Feedback ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับ Feedback ด้วย เพื่อเข้าใจมุมมองและการตอบสนองต่อ Feedback ได้ดีขึ้นในอนาคต


การให้ Feedback ที่มีคุณภาพนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


สรุป Feedback ในการทำงานคืออะไร ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรได้อย่างไร


Feedback ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเอง หรือการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพราะ Feedback จะช่วยให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น และที่สำคัญไปกว่านั้น Feedback ควรเป็นการเสนอแนะที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ไม่บิดเบือนไปเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มิเช่นนั้นอาจกลายเป็น Feedback ที่สร้างผลกระทบด้านลบให้กับองค์กรได้ในที่สุด

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้