PageView Facebook
date_range 14/12/2023 visibility 14107 views
bookmark HR Knowledge
HRD คืออะไร มีบทบาทสำคัญอย่างไรในองค์กร - blog image preview
Blog >HRD คืออะไร มีบทบาทสำคัญอย่างไรในองค์กร

หลายคนยังไม่ทราบว่า HRD คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไรบ้าง มีบทบาทที่สำคัญอย่างไรในองค์กร มาหาคำตอบได้ในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :


HRD คืออะไร


HRD ย่อมาจาก Human Resource Development หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการทำงานและเติบโตในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น


HRD มุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร การเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทำงาน เช่น การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ การสนับสนุนในการเป็นนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและพร้อมที่จะทำงานในสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ดีที่สุด และมีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนตัวและอาชีพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


HRD มีบทบาทอย่างไรในองค์กร


ปฏิเสธิไม่ได้ว่าศักยภาพขององค์กรนั้น มาจากศักยภาพของบุคลากรในองค์กรล้วนๆ เพราะเมื่อบุคลากรในองค์กรทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว องค์กรก็ย่อมมีประสิทธิภาพตามไปด้วย ดังนั้นหากองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้ ย่อมต้องอาศัยแรงผลักดันที่สำคัญจากบุคลากรในองค์กร ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กร ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ก็คือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HRD นั่นเอง หากองค์กรไม่ให้ความสำคัญใน HRD แล้ว จะทำให้องค์กรเต็มไปด้วยบุคลากรที่ขาดการพัฒนา ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรหยุดอยู่กับที่ ขาดการพัฒนาและไร้ประสิทธิภาพไปในที่สุด โดย HRD หรือ Human Resource Development นั้น มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรในหลายด้าน ดังนี้• การวางแผนและการพัฒนาบุคลากร

HRD ช่วยในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น การตระหนักถึงความต้องการของทักษะและความรู้ใหม่ๆ ที่ต้องการในองค์กร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น


• การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

การจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับพนักงาน เช่น การอบรมในการใช้เทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นต้น


• การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

HRD ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร โดยสร้างและสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ต่อเนื่องในองค์กร


• การจัดการและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

HRD มีบทบาทในการสนับสนุนและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร รวมถึงการช่วยในการปรับตัวและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


• การพัฒนานโยบายและกระบวนการ HR

HRD เป็นผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนานโยบายและกระบวนการทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและปรับปรุงการจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรHRD มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร


HRD ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร และยังถือเป็นภารกิจสำคัญของแทบทุกองค์กรนั้น สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ในหลายๆ ด้าน ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างมีความสามารถมากขึ้น


2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนา

การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภายในองค์กร ทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


3. การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

การลงทุนในการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะของบุคลากร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบุคลากรใหม่ โดยที่สามารถเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


4. ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

HRD ช่วยสนับสนุนและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นและสามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


5. สร้างความเชื่อมั่นและความผูกพัน

การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันในองค์กร พนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการเติบโตและพัฒนาของพวกเขา


สรุป HRD คืออะไร และมีบทบาทสำคัญอย่างไรในองค์กร


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRD นั้น เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญไม่แพ้กัน หลายองค์กรต่างแข่งกันพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของตนจนเป็นผลสำเร็จให้เห็นกันมาแล้วมากมาย เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่า องค์กรจะก้าวไปได้ไกลอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนเกิดจากบุคลากรที่มีศักยภาพ เพราะฉะนั้น HRD จึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างมากที่องค์กรต้องใส่ใจ เพราะนอกจาก HRD จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรแล้ว ยังช่วยรักษาบุคลากรให้ร่วมงานกับองค์กรในระยะยาวได้อีกด้วย รวมถึงยังช่วยสร้างความภักดีของบุคลากร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนภายใต้การเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยั่งยืนที่สุดโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้