PageView Facebook
date_range 29/09/2023 visibility 17976 views
bookmark HR Knowledge
แนวทาง "ฝึกอบรมพนักงาน" การลงทุนสู่ความสำเร็จขององค์กร - blog image preview
Blog >แนวทาง "ฝึกอบรมพนักงาน" การลงทุนสู่ความสำเร็จขององค์กร

ฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการลงทุนที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าและการเติบโตขององค์กร


อ่านบทความเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพิ่มเติม


ฝึกอบรมพนักงานนำไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่างไร?


ปัจจุบันการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเต็มไปด้วยการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่มีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้หลายองค์กร หรือหลาย ๆ บริษัทได้ตระหนักและเริ่มมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ในส่วนของการเริ่มต้นของการปรับตัวที่ดีขององค์กรนั่นคือการ “ฝึกอบรมพนักงาน” ภายในองค์กรการฝึกอบรมพนักงาน เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่ดีในการพัฒนา เสริมสร้างความรู้และทักษะของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของ HR ในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งการฝึกอบรมช่วยให้พนักงานมีทักษะความรู้และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อพนักงานมีประสิทธิภาพ ย่อมเกิดชิ้นงานหรือผลงานที่ดีมีคุณภาพตามมา ส่งผลให้นำไปสู่ความการเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กร เพราะ “พนักงานคือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”


เหตุผลที่ HR ควรจัดฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีทั้งต่อตัวของพนักงานในเรื่องของการ Upskill Reskill ของตนเอง อีกทั้งองค์กรก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกลับมา ซึ่งการจัดฝึกอบรมพนักงานมีหลายเหตุผลสำคัญที่ทำให้ HR และองค์กรควรให้ความสำคัญในการจัดฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งสามารถสรุปเหตุผลหลัก ๆ ได้ดังนี้


 

ฝึกอบรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน

การฝึกอบรมช่วยส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรับมือกับทุกงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

 

ฝึกอบรมช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นาน

   การฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงแค่ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน แต่ยังช่วยในการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานยิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมนั้นแสดงถึงความใส่ใจขององค์กรในการพัฒนาพนักงาน นี่อาจทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและมีคุณค่ามากขึ้น ส่งผลให้พนักงานอยากอยู่กับองค์กรไปนาน

 

ฝึกอบรมเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

   การฝึกอบรมพนักงานเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อสร้างทีมงานที่มีผู้ร่วมมือและมีความรับผิดชอบต่อองค์กรมากขึ้น การฝึกอบรมเป็นโอกาสที่ดีในการแบ่งปันข้อมูลและความรู้ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร นอกจากจะได้รับความรู้ใหม่ พนักงานยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนเองกับผู้อื่นในทีม

 

ฝึกอบรมช่วยให้องค์กรมีความก้าวหน้ามากขึ้น

การฝึกอบรมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีความก้าวหน้ามากขึ้นในหลายด้าน ทั้งในเรื่องของเพิ่มความมั่นคงและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ทำให้องค์กรสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในยุคการแข่งขันทางธุรกิจที่อยู่ในอัตราสูงได้ดีขึ้น


ฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดี

การฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นกระบวนการที่ HR จะต้องทำการออกแบบและดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหมาะสมตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


 

1. HR จะต้องทำการวางแผนการฝึกอบรม

การวางแผนการฝึกอบรมควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม ซึ่งเป้าหมายของการฝึกอบรมพนักงานนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท หรือ HR อาจทำการสอบถามความต้องการของพนักงานว่า พนักงานต้องการพัฒนาในเรื่องใด หรือต้องการปรับปรุงทักษะด้านใด เพื่อให้ HR มองเห็นภาพการฝึกอบรม HR สามารถกำหนดเป้าหมายและวางแผนการฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น

 

2. HR ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม

เมื่อวางแผนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว HR ควรที่จะสร้างหรือออกแบบการฝึกอบรมให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการของพนักงาน (ผู้เรียน) กรณีที่ต้องการซื้อคอร์สเรียน หรือคอร์สฝึกอบรมให้กับพนักงาน HR จะต้องศึกษารายละเอียดและเนื้อหาให้ละเอียด เพื่อดูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งเรื่องของการเลือกผู้สอนหรือวิทยากร ไม่ควรเลือกเพราะเห็นว่าวิทยากรท่านนั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือราคาการฝึกอบรมไม่แพง แต่ควรเลือกวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหาที่จะฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อให้การฝึกอบรมเต็มไปด้วยคุณภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน

 

3. HR จัดการฝึกอบรม

การจัดการการฝึกอบรมควรรวมการนำเสนอเนื้อหา การสอน การสัมมนา และกิจกรรมฝึกอบรมอื่นๆ ในรูปแบบที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งการเลือกสถานที่ในการฝึกอบรมก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง หากเลือกสถานที่ฝึกอบรมที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีเสียงรบกวน ก็อาจส่งผลให้ฝึกอบรมนั้นไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดี

 

4. HR ประเมินผล วัดความสำเร็จของการฝึกอบรม

เมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว HR ควรทำการประเมินเพื่อวัดผลสำเร็จของการฝึกอบรม อาจใช้วิธีการทำแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน หรืออาจใช้วิธีการสอบถามความเข้าใจ เพื่อให้ทราบว่าพนักงานผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนั้นได้รับความรู้ ทักษะอะไรบ้าง เพื่อให้ HR สามารถนำไปวัดผลสำเร็จและปรับปรุงการฝึกอบรมในครั้งถัดไป

 

5. HR ติดตามผลและปรับปรุง

หลังจากการฝึกอบรม สิ่งสำคัญคือพนักงานได้นำความรู้จากการฝึกอบรมมาต่อยอดและใช้ในการปฏิบัติงานจริง HR ควรที่จะติดตามผลสำเร็จของการฝึกอบรม จากนั้นนำมาปรับปรุงในหลักสูตรฝึกอบรมในอนาคต เพื่อให้ฝึกอบรมเต็มไปด้วยประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร


โมเดลการฝึกอบรมพนักงานที่น่าสนใจ

สำหรับโมเดลการเรียนรู้และการพัฒนาที่นิยมใช้และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในการฝึกอบรม คงหนีไม่พ้น โมเดล 70-20-10 (Model for Learning and Development) ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้  • 70% คือการเรียนรู้จากปฏิบัติจริง หรือประสบการณ์ตรง (Experiential Learning)
  • 20% คือการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์จากผู้อื่น (Social Learning) เช่น หัวหน้างาน พี่เลี้ยง หรือเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง
  • 10% คือการเรียนรู้จากฝึกอบรมพัฒนาที่จัดขึ้นโดยบริษัท (Formal Learning)

สรุป “ฝึกอบรมพนักงาน” การลงทุนสู่ความก้าวหน้าขององค์กร

การฝึกอบรมพนักงานเป็นการลงทุนที่มีค่าในองค์กร ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของพนักงาน พัฒนาความเชี่ยวชาญ และเตรียมพร้อมองค์กรในการแข่งขันในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การลงทุนในการฝึกอบรมเป็นการลงทุนสู่ความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรและส่งผลต่อความเป็นผู้นำในตลาด อีกทั้งยังนำพาไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรในยุคปัจจุบันและอนาคต

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้