PageView Facebook
date_range 08/09/2023 visibility 2557 views
bookmark HR Knowledge
Onboarding พนักงานใหม่ที่ HR ต้องรู้ - blog image preview
Blog >Onboarding พนักงานใหม่ที่ HR ต้องรู้

การทำงานวันแรกของพนักงานใหม่ เป็นประสบการณ์ที่มีผลในการตัดสินเรื่องต่างๆ ของพนักงาน ดังนั้น Onboarding จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ HR ทุกๆ องค์กร


บทความเกี่ยวข้องกับพนักงานที่คุณอาจสนใจ :


Onboarding แปลว่า


Onboarding แปลว่า กระบวนการหรือกระทำที่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับพนักงานเข้าสู่องค์กรหรือบริษัทใหม่ โดยเฉพาะเมื่อมีพนักงานหรือบุคคลใหม่เข้าร่วมงานในองค์กรนั้น การ Onboarding มุ่งเน้นที่การช่วยให้บุคคลใหม่ปรับตัวและเข้าใจวัฒนธรรม กระบวนการทำงานขององค์กร นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่จำเป็น, การฝึกอบรม, และการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การ Onboarding สามารถเป็นกระบวนการที่มีระยะเวลาต่าง ๆ และอาจมีขั้นตอนแตกต่างกันในแต่ละองค์กร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการพบปะและการต้อนรับ, การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, การฝึกอบรม, การแนะนำกับผู้คนและทรัพยากรในองค์กร, และการช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจกฎระเบียบและนโยบายขององค์กรนั้น ซึ่ง Onboarding มีจุดประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อให้พนักงานใหม่มีการเริ่มต้นการทำงานที่ราบรื่นและสามารถสร้างความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว


Onboarding มีข้อดีอย่างไร?การ Onboarding มีข้อดีหลายอย่างที่สามารถช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จในระดับต่าง ๆ ดังนี้


  • การลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียบุคลากร

การ Onboarding ที่ดีช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากร โดยทำให้บุคคลใหม่รู้สึกถูกต้อนรับและมีความพึงพอใจในงานของพวกเขา ซึ่งส่งผลให้มีความยั่งยืนในการทำงาน


  • การเพิ่มความสามารถในการทำงาน

การ Onboarding ช่วยให้บุคคลใหม่เข้าใจกระบวนการทำงานและระบบในองค์กร ซึ่งทำให้พนักงานใหม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร


  • การลดเวลาในการเริ่มงาน

การ Onboarding ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเวลาที่พนักงานหม่ต้องใช้ในการปรับตัวและเริ่มงาน ซึ่งส่งผลให้มีผลงานต่าง ๆ เริ่มได้เร็วขึ้น


  • การสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรม

การ Onboarding ช่วยสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งทำให้องค์กรมีสิ่งสำคัญในการทำงานและค่านิยมที่เหมาะสม


  • การเพิ่มความรู้และทักษะ

การ Onboarding ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานใหม่ ซึ่งสามารถช่วยในการเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพโดยรวม


  • การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน

การ Onboarding ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันของพนักงานใหม่ต่อองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้พนักงานใหม่นั้น ตัดสินใจทำงานในองค์กรในระยะยาวและให้การสนับสนุนต่อองค์กร


  • การเพิ่มความประสบความสำเร็จ

การ Onboarding ช่วยสร้างความประสบความสำเร็จในงานของพนักงานใหม่ ซึ่งจะทำให้รู้สึกมั่นใจและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร


การ Onboarding มีผลต่อทั้งบุคคลและองค์กร โดยช่วยสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจและความผูกพันในทั้งสองฝ่ายวิธีการ Onboarding พนักงานใหม่กระบวนการ Onboarding มีหลายขั้นตอนและขั้นตอนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร ดังนั้นขั้นตอนและวิธีการทั่วไปในการทำ Onboarding ที่องค์กรสามารถใช้เพื่อให้พนักงานใหม่ปรับตัวและเริ่มงานได้อย่างราบรื่น คือ


1. การแนะนำและการต้อนรับ

ทำการต้อนรับที่อุ่นและเป็นกันเอง เรียกพนักงานใหม่ด้วยชื่อและแสดงความสนใจในการเข้าร่วมทีม นำเสนอพนักงานใหม่กับบุคคลสำคัญในองค์กรและช่วยเชื่อมโยงเขากับคนที่เกี่ยวข้อง


2. การเปิดเผยข้อมูล

ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร เช่น ประวัติ, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, และค่านิยม อธิบายเกี่ยวกับระบบชี้แจงเรื่องสวัสดิการบริษัท และกระบวนการสำคัญในองค์กร เช่น ระบบการทำงาน, การจัดการโครงการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, และอื่น ๆ


3. การฝึกอบรม

ให้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหรืองานที่ทำจัดอบรมหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น


4. การทำความเข้าใจนโยบายและกฎระเบียบ

อธิบายนโยบายและกฎระเบียบสำคัญขององค์กร เช่น กฎระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์, นโยบายความปลอดภัย, และอื่น ๆ ตอบคำถามและให้คำแนะนำในกรณีที่พนักงานใหม่มีข้อสงสัย


5. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

อธิบายเกี่ยวกับสวัสดิการที่องค์กรมี, เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, การลางาน, และบำนาญ ช่วยให้พนักงานใหม่ลงทะเบียนและเลือกสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสม


6. การให้คำแนะนำในการเริ่มงาน

ช่วยพนักงานใหม่ตั้งค่าบริบทงาน เช่น การตั้งค่าอีเมล, การเข้าถึงระบบ, และเครื่องมือที่จำเป็น สนับสนุนในการรับมือกับงานแรกและแนะนำให้รู้จักทีมและผู้ที่เกี่ยวข้อง


7. การติดตามและการประเมิน

ติดตามความก้าวหน้าของพนักงานใหม่ในกระบวนการ Onboarding และจัดการประเมินหลังจากสิ้นสุดขั้นตอน Onboarding เพื่อปรับปรุงกระบวนการในอนาคต


การ Onboarding ควรออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและกระบวนการที่ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมและองค์กรอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


สรุปความสำคัญของ Onboarding ที่ HR จำเป็นต้องรู้


เพราะการ Onboarding มีผลที่มีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์และความสำเร็จของทีมและองค์กรโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น การลดการสูญเสียบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยให้พนักงานเข้าใจวิสัยทัศน์, พันธกิจ, และค่านิยมขององค์กร เป็นต้น ดังนั้น การ Onboarding จึงมีความสำคัญที่จะสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมให้พนักงานใหม่เริ่มต้นงานในองค์กรและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ซึ่งมีผลต่อผลสำเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้