PageView Facebook
date_range 19/08/2022 visibility 6144 views
bookmark HR Knowledge
ปลุก Soft Skills และ Hard Skills ของพนักงานด้วย HRM ในองค์กร - blog image preview
Blog >ปลุก Soft Skills และ Hard Skills ของพนักงานด้วย HRM ในองค์กร

การทำงานในยุคปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยทั้ง Soft Skills และ Hard Skills องค์กรจึงต้องสร้างทั้งสอง Skill นี้ โดยมีวิธีการอย่างไร มาดูกัน


Soft Skills คืออะไร และแตกต่างจาก Hard Skills อย่างไร ?


Soft Skills คือทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน นอกจากทักษะแล้ว Soft Skills ยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ Mindset ต่างๆ ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย ซึ่งในการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน Soft Skills จึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดโน้มน้าวใจ ทักษะการฟัง ทักษะการบริหารคน ภาวะผู้นำ การปรับตัว ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทักษะการทำงานเป็นทีม อารมณ์ขัน เป็นต้น


Hard Skills ทักษะ หรือความสามารถที่ใช้ในการทำงานในแต่ละสายอาชีพ ซึ่งสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การอ่าน การเขียน การคำนวณ การทำบัญชี การเล่นกีฬา การเขียนโปรแกรมการวาดภาพ การวิจัย การทำอาหาร การใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น


ยกตัวอย่าง เช่น หากคุณทำงานเป็นพนักงานฝ่ายบัญชี คุณต้องมี Hard Skills ในเรื่องของ วิธีการทำบัญชี วิธีการใช้ Excel ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับบัญชี ส่วน Soft Skills ที่นักบัญชีควรมี เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การมี Growth Mindset และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น


ระหว่าง Soft Skills และ Hard Skills นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะทั้ง 2 Skills นี้อยู่คนละขั้วกันเลยก็ว่าได้ เช่น


  • Soft Skills คือความคิดสร้างสรรค์ แต่ Hard Skills คือความรู้วิชาการของการทำงานในกระบวนการนั้น ๆ โดยตรง
  • Soft Skills คือการทำงานร่วมกับผู้อื่น แต่ Hard Skills คือการบริหารจัดการคนในองค์กร
  • Soft Skills คือการใช้ประสบการณ์หรือความรู้สึกในการวิเคราะห์ แต่ Hard Skills คือการใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ ซึ่งจะไม่ใช่เพียงแค่การใช้ประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์เท่านั้น หากแต่ยังต้องมีความรู้ด้านวิชาการมารองรับเป็นเหตุและผลสอดคล้องกันด้วย

จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของทั้ง 2 Skills นั้นชัดเจนมาก แต่ทั้งสองอย่างล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนร่วมกันได้ทั้งหมด ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ขององค์กรในยุคนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับทั้ง 2 Skills นี้เป็นอย่างมาก
แล้วองค์กรในยุคปัจจจุบัน ต้องการ Soft Skills หรือ Hard Skills มากกว่ากัน ?


การทำงานในยุคปัจจุบันนั้น ไม่เพียงแค่ทำงานไปวันๆ จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด จะมีเพียงแค่การใช้ความคิดเพียงอย่างเดียว หรือจะใช้เพียงหัวใจอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกเช่นกัน จึงเกิดคำว่า “Soft Skills” และ “Hard Skills” ขึ้นมา ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ เปรียบได้กับการมี “หัวใจ” และ “สมอง” ในการทำงานควบคู่กันไป เพราะหากพนักงานในองค์กรมีเพียงแค่ Soft Skills แต่ไม่มีทักษะ Hard Skills ก็จะไม่สามารถทำงานในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับตำแหน่งงาน หรือความรู้เจาะลึกในงานนั้นๆ ได้ หรือหากพนักงานคนนั้นมีแต่ Hard Skills แต่ไม่มี Soft Skills ก็เปรียบเสมือนคนที่ทำงานอย่างไร้หัวใจ มีเพียงแค่ความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะการทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์หรือทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นเลย


ดังนั้น องค์กรในยุคปัจจจุบัน จึงต้องการทั้ง Soft Skills และ Hard Skills คู่กันไป เพราะพนักงานทุกคนต้องทำงานร่วมกัน ทุกคนจึงจำเป็นต้องมีทั้ง 2 ทักษะในเวลาเดียวกัน HRM ขององค์กรจึงต้องพัฒนาทั้ง 2 Skills ไปพร้อมกันด้วย
Soft Skills ที่ HRM ควรพัฒนาในองค์กรมีอะไรบ้าง

ในยุคนี้ที่พนักงานจำเป็นต้องมีทักษะหลายๆ ด้าน การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ก็มากขึ้น HRM จึงควรพัฒนา Soft Skills ควบคู่ไปกับ Hard Skills ด้วย โดย Soft Skills ที่ควรพัฒนาในองค์กรมีมากมาย ดังนี้


1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ HRM ควรพัฒนาให้แก่พนักงาน เพราะการที่พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับองค์กรอย่างหลากหลาย จะยิ่งทำให้องค์กรมีตัวเลือกในการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งจะนำไปสู่เส้นทางของความสำเร็จได้ง่ายขึ้น


2. การโน้มน้าวและต่อรอง (Persuasion)

ในยุคนี้ที่มีการติดต่อประสานงานร่วมกันในหลากหลายมิติ การเจรจาพูดคุย หรือการต่อรอง โน้มน้าวระหว่างกันจึงเป็นทักษะสำคัญ จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ HRM ต้องพัฒนาให้กับพนักงานอย่างมากที่สุด


3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

การทำงานในองค์กรนั้น ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยดีเพียงพนักงานคนเดียวอย่างแน่นอน HRM ขององค์กรจึงควรพัฒนาทักษะนี้ด้วยเช่นกัน เพราะทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น เป็นทักษะสำคัญที่ทำให้การทำงานสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ง่ายขึ้น


4. การปรับตัว (Adaptability)

เพราะในตอนนี้โลกก้าวไปสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว HRM ขององค์กรจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะการปรับตัวของพนักงาน ให้เท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุดเช่นกัน


5. การบริหารเวลา (Time Management)

การสร้างความสมดุลให้กับการทำงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การทำงานขึ้นได้ HRM ขององค์กรจึงต้องพัฒนาทักษะการบริหารเวลาให้กับพนักงาน เพื่อบริหารเวลาการทำงานให้สมดุล ซึ่งจะทำให้งานนั้นๆ สำเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น


สรุป Soft Skills และ Hard Skills สำคัญอย่างไรกับองค์กร

เพราะทั้ง Soft Skills และ Hard Skills ต่างก็สามารถผลักดันให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญเท่าๆ กัน ซึ่งทั้ง 2 Skills ก็มีความสำคัญกับองค์กรอย่างมากเช่นกัน เพราะทำให้องค์กรได้พนักงานที่มีคุณภาพ ได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น HRM ขององค์กรจึงต้องสนับสนุนและพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้มีทั้ง Soft Skills และ Hard Skills อันนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรด้วยเช่นกัน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้