PageView Facebook
date_range 18/06/2022 visibility 31018 views
bookmark HR Knowledge
HRM vs HRD ต่างกันอย่างไร - blog image preview
Blog >HRM vs HRD ต่างกันอย่างไร

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรในการบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น


HRM และ HRD คืออะไร

ปัจจัยสำคัญของการบริหารนั้นประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ นั่นก็คือ มนุษย์ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ต่าง และการบริหารจัดการ ใน 4 ประการนี้ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดเห็นจะเป็นมนุษย์นั่นเอง เพราะนี่คือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการบริหารจัดการแต่ละองค์กร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ HRM (Human Resources Management) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ HRD (Human Resources Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มงานดังนี้

1. HRM : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) คือ สาขาการจัดการที่เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคนในที่ทำงานเพื่อให้พวกเขาสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร เป็นการนำหลักการจัดการไปใช้กับคนที่ทำงานในองค์กร มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรโดยการหาประสิทธิภาพของทุนมนุษย์ ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นศิลปะของการวางคนที่เหมาะสมในงานที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้กำลังคนขององค์กรที่ดีที่สุด

โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์การ (Recruitment and Selection)

• เพื่อใช้ศักยภาพของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilization)

• เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุลากรให้ก้าวหน้า (Development)

• เพื่อบำรุงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การนาน ๆ (Maintenance)

• เพื่อทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ (Success)

ซึ่ง HRM นั้นประกอบด้วยงานตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มรับคนเข้ามาทำงาน การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ ฐานข้อมูลพนักงาน เวลาปฎิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรักในหมู่พนักงาน และรักองค์กร ซึ่งฝ่ายที่สังกัดในกลุ่ม HRM ก็คือ ฝ่ายสรรหา (Recruitment) ฝ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และฐานข้อมูล (Compensation & Database) ฝ่ายสวัสดิการบริการ (Employee Service) เป็นต้น


2. HRD การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) คือ การพัฒนาคนที่ทำงานในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การเสริมสร้างและเสริมสร้างความสามารถของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของพวกเขาจะดีขึ้นกว่าเดิม

โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

• ต้องการให้พนักงานในองค์กรพัฒนาฝีมือ, ทักษะการทำงาน, ตลอดจนมีองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ดีขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับการทำงานให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• เพื่ออุดรอยรั่วของข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาด ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น

• เพื่อให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ให้ทุกคนรู้สึกถึงการดูแลขององค์กร ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตลอดจนความสามารถให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความก้าวหน้าให้เป็นรูปธรรม

• เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการใช้วัดผลพนักงาน ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจน คาดการณ์ศักยภาพขององค์กร

• เพื่อใช้วางแผนงาน วางแผนธุรกิจ ตลอดจนวางทิศทางขององค์กรในอนาคตได้

• เพื่อให้พนักงานมีความภักดีกับองค์กร ทั้งยังเป็นการรักษาพนักงานไว้ให้ต้องการร่วมงานกับองค์กรในระยะยาวด้วย

• เพื่อให้ทุกคนตั้งแต่พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ฝ่ายบริหาร ตลอดจนองค์กรเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ซึ่ง HRD นั้นประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development ระบบฝึกอบรม หรือที่หลายองค์กรในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ว่า Learning and Development เนื่องจากคำว่า Learning มีความหมายที่กว้างและครอบคลุมกว่าคำว่า Training นั่นเอง) ฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development) ฝ่ายสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) เป็นต้นHRM vs HRD ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง HRM และ HRD ถูกกล่าวถึงในประเด็นต่อไปนี้ :

• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หมายถึง การประยุกต์ใช้หลักการของการจัดการเพื่อจัดการคนที่ทำงานในองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงฟังก์ชั่นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของคนที่ทำงานในองค์กร

• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ของการจัดการ ตรงกันข้าม HRD ตกอยู่ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

• HRM เป็นหน่วยงานที่มีปฏิกิริยาตอบสนองในขณะที่พยายามตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะที่ HRD เป็นหน่วยงานเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและคาดการณ์ไว้

• HRM เป็นกระบวนการประจำและหน้าที่ของการบริหาร ในทางกลับกัน HRD เป็นกระบวนการต่อเนื่อง

• วัตถุประสงค์พื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน ตรงกันข้ามกับ HRD ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของพนักงานและองค์กรทั้งหมด

• HRD เป็นกระบวนการเชิงองค์กร นั่นคือระบบย่อยของระบบขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทแยกต่างหากที่จะเล่นซึ่งทำให้ฟังก์ชั่นอิสระ

• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับคนเท่านั้น ต่างจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาของทั้งองค์กร


ข้อสรุป

HRM แตกต่างกับ HRD ในแง่ที่ว่า HRM เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในขณะที่ HRD เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพนักงาน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวคิดที่ใหญ่กว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อดีตประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายขององค์กร เช่น การวางแผนการพัฒนาการติดตามการดูแลรักษาการจัดการความสัมพันธ์และการประเมินขณะที่ส่วนหลังครอบคลุมในส่วนของการพัฒนา เช่น การฝึกอบรมการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ


สรุป HRM และ HRD สำคัญต่อองค์กรอย่างไร

บุคคลที่มีศักยภาพย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไม่สะดุดใด ๆ หน้าที่ HRM และ HRD นี้จึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรนั้นต่างก็มีรายละเอียดยุ่งยากและซับซ้อน การใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft สามารถช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพในคราวเดียวกันด้วย


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้