PageView Facebook
date_range 04/01/2024 visibility 5397 views
bookmark HR Knowledge
กลยุทธ์การบริหารคน ที่ผู้นำยุคใหม่ควรให้ความสำคัญ - blog image preview
Blog >กลยุทธ์การบริหารคน ที่ผู้นำยุคใหม่ควรให้ความสำคัญ

โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำยุคใหม่จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การบริหารคน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


การบริหารคน


โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้นำยุคใหม่จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การบริหารคน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

 

ความท้าทายของผู้นำยุคใหม่ที่ต้องเผชิญในปัจจุบันนั้นเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคภัยต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทความทั้งในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิต เป็นต้น เพื่อให้องค์กรสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำในยุคใหม่ควรที่จะพัฒนาและบริหารคนให้มีศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้นในการแข่งขันทางธุรกิจ


กลยุทธ์การบริหารคนสำหรับผู้นำยุคใหม่สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดีถือเป็นกลไกในการบริหารคนที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการสร้างความไว้วางใจในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะช่วยให้พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดความผูกพันกับองค์กร และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วัฒนธรรมในองค์กรที่แข็งแรงช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานในองค์กร

คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ผู้นำยุคใหม่จึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนหรือพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคใหม่ เช่น ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการทำงานร่วมกัน ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

 

การพัฒนาบุคลากรสามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดอบรม สัมมนา การฝึกปฏิบัติ การให้คำปรึกษา (Feedback) เป็นต้น ผู้นำควรเลือกรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและพนักงานในองค์กร

 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร

ผู้นำควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความไว้วางใจและศรัทธาในผู้นำ ผู้นำควรสื่อสารกับพนักงานหรือบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของบุคลากร และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน

 

เตรียมความพร้อมของพนักงานในองค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง

ในยุคที่องค์กรเข้าสู่ดิจิทัล การเตรียมความพร้อมของพนักงานในองค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีความสำคัญ องค์กรควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของพนักงานอย่างจริงจัง เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มอบหมายงานให้เหมาะต่อความสามารถของพนักงาน

การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคนเป็นการผลักดันให้พนักงานได้ทำในส่งที่ตนเองถนัด เมื่อพนักงานได้รับมอบหมายงานหรือได้ปฏิบัติงานในสิ่งที่ตนเองถนัดก็จะช่วยส่งผลให้สามารถทำผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ ซึ่งการบริหารคนที่ดีควรลองเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำในส่งที่ผู้นำเห็นความสามารถ และสนับสนุนในเรื่องของการทำงานให้แก่พนักงานอย่างเต็มที่


เป้าหมายของการบริหารคนหลักการ “การบริหารคน” ก้าวสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน บุคลากรที่มีศักยภาพและทักษะที่จำเป็นในการทำงาน จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
  • สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร บุคลากรที่มีคุณภาพและมีความผูกพันกับองค์กร จะช่วยลดอัตราการลาออกและรักษาอัตรากำลังคนในองค์กรให้คงที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร
  • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีให้กับบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและประสิทธิภาพการทำงาน

สรุปกลยุทธ์การบริหารคน ที่ผู้นำยุคใหม่ควรให้ความสำคัญ


การบริหารคนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ผู้นำหรือ HR ควรให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้