PageView Facebook
date_range 01/03/2024 visibility 2762 views
bookmark HR Knowledge
องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ พร้อมตัวอย่าง - blog image preview
Blog >องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ พร้อมตัวอย่าง

“สัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์” เอกสารสำคัญที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานอิสระ โดยสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ต้องมีองค์กรประกอบอะไรบ้าง มาหาคำตอบพร้อมกับดูตัวอย่างในบทความนี้


อ่านบทความที่คุณอาจสนใจเพิ่มเติม:


สัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ คืออะไร


สัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ คือ เอกสารที่ระบุข้อตกลงระหว่างฟรีแลนซ์ (บุคคลที่มีอาชีพอิสระ) กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง โดยสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ทำหน้าที่เป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ สิทธิ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานอิสระดังกล่าว

 

สัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์นั้น มีหน้าที่เหมือนสัญญาจ้างงานทั่วไป เพียงแต่มีรายละเอียดที่ปรับให้เหมาะกับลักษณะงานของฟรีแลนซ์นั่นเอง


องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์

ข้อมูลที่ควรมีในใบสัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์นั้น ไม่ได้มีข้อกำหนดที่ตายตัว แต่ก็ควรมีรายเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับผิดชอบงาน และสิทธิต่าง ๆ โดยข้อมูลสำคัญที่ควรมีในสัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์ มีดังนี้


 

1. ชื่อสัญญา

ใบสัญญาจ้างงานสำหรับฟรีแลนซ์ ควรระบุ “ชื่อสัญญา” ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทราบว่าเป็นสัญญาการจ้างงานเกี่ยวกับอะไร

 

2. รายละเอียดคู่สัญญา

ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญาระหว่างใครกับใคร กรณีที่เป็นของบริษัทจะต้องระบุชื่อผู้มีอำนาจแทนนิติบุคคลนั้นด้วย กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาควรจะระบุชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชนของบุคคลนั้นด้วย

 

3. ขอบเขตการทำงาน

ควรระบุขอบเขตของการทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งงานให้ดูกี่แบบ จำนวนครั้งในการแก้ไข เป็นต้น เพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่รู้จบ

 

4. ระยะเวลาของสัญญาการจ้างงาน

ในสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ควรที่จะระบุระยะเวลาของสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน โดยควรระบุตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญา และวันที่สิ้นสุดสัญญาการจ้างงานฟรีแลนซ์อย่างชัดเจน รวมถึงวันที่เซ็นสัญญาด้วย

 

5. จำนวนเงินค่าจ้างและกำหนดการจ่ายเงิน

ควรระบุให้ชัดเจนว่าค่ามัดจำที่ลูกค้าต้องจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่ ค่าจ้างทั้งหมดเท่าไหร่  กรณีที่รูปแบบการชำระเงินเป็นงวดให้เขียนรายละเอียดยอดชำระของแต่ละงวดให้ชัดเจน และที่สำคัญควรระบุกำหนดการจ่ายเงินให้ชัดเจนว่าต้องจ่ายค่าจ้างทั้งหมดเมื่อไหร่

 

6. ลิขสิทธิ์ของผลงานนั้น ๆ

ระบุให้ชัดเจนว่าลิขสิทธิ์ของผลงานหรือชิ้นงานนั้นเป็นของใคร ลูกค้าหรือฝ่ายจ้างงาน และฟรีแลนซ์มีสิทธิในผลงานดังกล่าวอย่างไรบ้าง

 

7. ข้อตกลงเมื่อผิดสัญญา

ใบสัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์ควรระบุข้อตกลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดอย่างชัดเจน ว่าต้องดำเนินการอย่างไร หรือเสียค่าปรับอย่างไรเมื่อผิดสัญญา ทั้งนี้ควรระบุค่าเสียหายกรณีที่ยกเลิกงานในใบสัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์ให้เรียบร้อย

 

8. อื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บริการหลังการขาย ระยะเวลาการ Feedback งาน ระยะเวลาในการการันตีผลงาน เป็นต้น


ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์สัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ควรปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับงานของตน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือทนายความเพื่อความถูกต้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี


Tips! สามารถดูตัวอย่างสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ หรือ Download ได้ที่นี่ >> ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์


ข้อดีของการทำสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์

การทำสัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการทำสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์นั้นมีข้อดีทั้งต่อตัวของผู้จ้างงานและตัวของฟรีแลนซ์เอง ดังนี้

 

ข้อดีของการทำสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ สำหรับผู้จ้างงาน

 • เป็นหลักฐานสำคัญว่าผู้จ้างงานจะได้รับงานตามที่ตกลงกันไว้
 • มีขอบเขตงานและระยะการส่งงานที่ชัดเจน
 • เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าฟรีแลนซ์จะไม่ทิ้งงานกลางคัน
 • มีข้อตกลงที่สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายได้
 • คุ้มครองสิทธิ์ของผู้จ้างงานในกรณีที่ฟรีแลนซ์ทำงานไม่ตรงตามข้อตกลง  ส่งงานล่าช้า  หรือทำงานไม่เสร็จ
 • สัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์ช่วยให้ผู้จ้างงานและฟรีแลนซ์เข้าใจตรงกัน

 

ข้อดีของการทำสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ สำหรับฟรีแลนซ์

 • ไม่ถูกปฏิเสธงาน หรือยกเลิกงานกลางคัน
 • มีข้อตกลงที่สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายได้
 • ไม่ต้องพบกับปัญหาการแก้งานที่ไม่รู้จบ
 • มีขอบเขตของงานและระยะเวลาการจ้างงานที่ชัดเจน
 • ได้รับค่าตอบแทนตรงตามสัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์
 • ลดโอกาสการเพิ่มงานชิ้นอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้

สรุปสิ่งสำคัญที่ควรมีในสัญญาจ้างงาน ฟรีแลนซ์ พร้อมตัวอย่าง


สัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์ช่วยให้ผู้จ้างงานและฟรีแลนซ์เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับรายละเอียดงาน ขอบเขตงาน ระยะเวลา  expected deliverables  มาตรฐานงาน  และค่าตอบแทน ทั้งนี้ควรทำสัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์ขึ้นสองฉบับ โดยผู้ว่าจ้าง 1 ฉบับ และตัวฟรีแลนซ์เอง (ผู้รับจ้าง) อีก 1 ฉบับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้