PageView Facebook
date_range 17/01/2024 visibility 1282 views
bookmark HR Knowledge
นายจ้างควรรู้! หลักเกณฑ์การจ้างงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด - blog image preview
Blog >นายจ้างควรรู้! หลักเกณฑ์การจ้างงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด

การจ้างงานคนพิการเป็นกระบวนสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับคนพิการ แต่การจ้างงานคนพิการนั้นจะมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอะไรบ้าง มาหาคำตอบกันในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


การจ้างงานคนพิการ


การจ้างงานคนพิการมีข้อดีหลายประการสำหรับทั้งคนพิการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และ HR สำหรับคนพิการ การจ้างงานช่วยให้พวกเขามีรายได้เลี้ยงชีพและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ การจ้างงานยังช่วยให้คนพิการสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองได้อีกด้วย สำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ การจ้างงานคนพิการสามารถช่วยให้ธุรกิจมีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น


หลักเกณฑ์การจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้าง

หลักเกณฑ์ในการจ้างงานคนพิการสำหรับ HR นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีรายละเอียดดังนี้การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33

 • กฎกระทรวงแรงงานกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน
 • ต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด
 • สัดส่วนในการรับคนพิการเข้าทำงานคือ ลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน เศษของ 100 ถ้าเกิน 50 คน ต้องทำการรับลูกจ้างคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 1 คน เช่น มีลูกจ้าง 151 คน ก็ต้องจ้างคนพิการ 2 คน (100:1, 151:2)
 • การนับจำนวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี
 • กรณีที่นายจ้างที่มีหน่วยงาน หรือสำนักงานสาขาในจังหวัดเดียวกัน ให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงานหรือสำนักงานทุกแห่งในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน

 

ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มาตรา 34)

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการคนใดที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนด ให้ทำการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าแรงขั้นต่ำ คูณด้วย 365 และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน ภายใน 31 มีนาคม

 

ทั้งนี้ กรณีที่นำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการล่าช้า หรือส่งไม่ครบ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องเสียดอกเบี้ย 7.5% ของเงินที่ค้างส่งต่อปี

 

การส่งเสริมอาชีพโดยการจัดให้มีสัมปทาน (มาตรา 35)

ในกรณีที่เจ้าของสถานประกอบไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานและไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 อาจจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบอื่น ๆ โดยสิทธิตามมาตรา 35 แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่

 • การให้สัมปทาน
 • การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
 • การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
 • การฝึกงาน
 • จัดให้มีอุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก
 • การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
 • การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สรุปหลักเกณฑ์การจ้างงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด


การจ้างงานคนพิการเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้คนพิการสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้