PageView Facebook
date_range 26/05/2022 visibility 2983 views
bookmark HR Knowledge
สร้าง Growth Mindset ในองค์กร โดย HRM - blog image preview
Blog >สร้าง Growth Mindset ในองค์กร โดย HRM

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Growth Mindset จึงเป็นวัฒนธรรมสำคัญที่จะเป็นบันไดสู่ความสำเร็จขององค์กร สามารถสร้างได้ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)


อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม


Mindset คืออะไร

Mindset คือกรอบความคิด ความเชื่อหรือทัศนคติที่ชี้นำพฤติกรรมของคน ซึ่งจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการสะสมประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่


1. Fixed Mindset

Fixed Mindset คือ กรอบความคิด หรือทัศนคติแบบดั้งเดิมหรือยึดติดอยู่ในกรอบเดิม ๆ มีลักษณะเป็นผู้ที่คิดว่าคนเก่งนั้นเกิดจากพรสวรรค์ ไม่สามารถพัฒนาได้ ไม่ชอบความท้าทาย ไม่ชอบทดลองทำสิ่งใหม่และกลัวความล้มเหลว เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้หากเป็นส่วนใหญ่ในองค์การแล้ว อาจทำให้องค์กรมีอัตราการเติบโตอย่างช้า ๆ และไม่ต่อเนื่อง


2. Growth Mindset

Growth Mindset คือ กรอบความคิด หรือทัศนคติแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า มีลักษณะเป็นผู้ที่เชื่อในศักยภาพของคน เชื่อว่าความเก่งไม่ไช่พรสรวรรค์แต่เป็นพรแสวงที่สามารถพัฒนาได้ สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยความพยายามและประสบการณ์ ไม่กลัวความล้มเหลว ชอบความท้าทาย ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ เชื่อว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่ดีเสมอ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ไม่ยอมแพ้ พยายามคิดสิ่งต่าง ๆ เสมอ คิดในแง่บวกเสมอและหาทางออกปัญหาได้ดี เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้องค์กรก้าวเดินได้ตามเป้าหมายอย่างมั่นคง ซึ่งสามารถสร้างเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญในองค์กรได้โดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)


ปัญหาของบุคคลากรแบบ Fixed Mindset ในองค์กร

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น การทำงานในองค์กรล้วนแต่ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย สิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลากรที่มีลักษณะแบบ Fixed Mindset เมื่อมีปัญหาในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือกระบวนการผลิต นั้นก็คือ

• ไม่กล้าออกความคิดเห็น เพราะคิดว่า ตัวเองไม่เก่ง กลัวหน้าแตก กลัวความผิดพลาด คิดไม่เป็นระบบ

• ไม่กล้านำเสนอสิ่งใหม่ ๆ เพราะ ไม่แน่ใจในความคิดที่นำเสนอ หาหลักการหรือวิธีการมาสนับสนุนแนวคิดใหม่ได้ หรือไม่มีวิธีการในการคิดอย่างระบบ หรือคิดสร้างสรรค์

• ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน เพราะความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ในอดีต

• ไม่อยากเติบโตหรือเลื่อนตำแหน่ง เพราะ กลัวว่าจะทำไม่ได้ดี กลัวเหนื่อยแล้วไม่คุ้มกับงาน

หากองค์กรสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดหรือทัศนคติของบุคคลากรที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ได้ด้วย การสร้างวัฒนธรรมใหม่ โดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) แล้ว จะทำให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคมากมายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีสร้าง Growth Mindset ในองค์กร

วิธีที่จะสร้าง Growth Mindset ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ทั้งการปลูกฝังให้ตัวเอง การปลูกฝังในฐานะหัวหน้างาน หรือในฐานะ HR ของบริษัทนั้น มีวิธีการดังนี้


1. สร้างแรงบันดาลใจให้เกิด Growth Mindset

การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด Growth Mindset โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กรนั้น ต้องทำให้พนักงานทราบถึงคุณค่าของ Growth Mindset ที่จะส่งผลต่ออาชีพการงานส่วนบุคคล แล้วพนักงานจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพนักงานได้รับการสนับสนุน มีแรงจูงใจและได้รับการยอมรับ

ตัวอย่างเช่น

มีการศึกษาพบว่า การเปิดรับสมัครงานนั้น หากโพสต์รับสมัครงานด้วยคำว่า “เรียนรู้สิ่งใหม่” หรือ “มีความมุ่งมั่นอย่างสูง” ก็มีโอกาสที่จะดึงดูดพนักงานที่มี Growth Mindset เข้ามาสมัครงานได้ เป็นต้น


2. การสร้างพื้นที่เรียนรู้

การสร้างพื้นที่ให้พนักงานเรียนรู้ในองค์กรนั้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเทรนนิ่งหรือการโค้ชชิ่ง เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาพนักงานที่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) หลายองค์กรจัดทำวางแผน เช่น ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากมืออาชีพที่เข้าใจเรื่อง Growth Mindset โดยตรง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานเรียนรู้ความสำเร็จจากโค้ชของตนเอง


3. การเสนอแนะหรือคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์

การให้คำเสนอแนะหรือคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์นั้น จะทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย และสามารถควบคุมสถานการณ์หรือความผิดพลาดได้ และไม่ทำให้พนักงานรู้สึกอ่อนแอ แต่หากเป็นการดุด่าว่ากล่าว จะทำให้พนักงานรู้สึกสิ้นหวัง รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและไม่อยากที่จะพัฒนาตัวเอง ฉะนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องการเสนอแนะหรือคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป


4. ส่งเสริมการทดลองสิ่งใหม่

การส่งเสริมการทดลองสิ่งใหม่ ๆ นั้น องค์กรต้องแสดงความสนใจเมื่อพนักงานเสนอไอเดียใหม่ ๆ ส่งเสริมว่าความเชื่อทุกชนิดที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งบางครั้งความสำเร็จก็ไม่ได้อยู่ปลายทางนั้น แต่สามารถเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ในระหว่างทาง และหากรับฟังโดยยังไม่นึกถึงผลลัพธ์ องค์กรสามารถนำแนวคิดนั้นมาพัฒนาต่อได้อีกด้วย ฉะนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ควรสร้างวัฒนธรรมเรื่องการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ในองค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ


สรุปการสร้างวัฒนธรรม Growth Mindset สำคัญอย่างไรกับองค์กร

การทำงานในยุคปัจจุบันที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น การมี Growth Mindset จะช่วยให้พนักงานเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ช่วยผลักดันให้พนักงานฝึกฝน หาความรู้เพิ่มเติม และพยายามคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาในการทำงานแทนที่จะยอมจำนนต่องานที่มีความยากและท้าทายและการจะพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ได้ก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานคือการพัฒนาทัศนคติของคนในองค์กรก่อนด้วย

การสร้างวัฒนธรรม Growth Mindset ในองค์กรโดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) จึงมีความสำคัญต่อการทำงานในองค์กรและเป็นคุณสมบัติสำคัญที่องค์กรมองหาในตัวพนักงานในยุคปัจจุบันด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้