PageView Facebook
date_range 25/08/2022 visibility 39572 views
bookmark HR Knowledge
รวมแนวคิดสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีให้บุคลากรในองค์กร - blog image preview
Blog >รวมแนวคิดสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีให้บุคลากรในองค์กร

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพออกมาให้แก่องค์กรได้


แนวคิดสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ด้วยอัตราความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น พอๆ กับอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรต้องมีวิธีการในการดึงดูดพนักงานชั้นดีให้ยังทำงานอยู่กับองค์กร อย่างการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังอยากทำงานอยู่กับองค์กรต่อไปในอนาคต


รวมไอเดียการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานในองค์กร


การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรนั้นมีหลากหลายวิธี องค์กรสามารถนำวิธีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและพนักงานได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ จะมีไอเดียการสร้างแรงจูงใจในการทำงานใดบ้างที่น่าสนใจ เราได้รวบรวมมาให้แล้วในบทความนี้


1. ให้ความสำคัญกับสวัสดิการ

สวัสดิการเป็นอีกสิ่งที่พนักงานมักให้ความสำคัญอย่างมาก องค์กรสามารถใช้สวัสดิการที่ดีเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ เช่น สวัสดิการท่องเที่ยวต่างประเทศ หากมีการทำผลงานออกมาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สวัสดิการในการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นการออกกำลังกาย คอร์สการเล่นกีฬาต่างๆ สวัสดิการในการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาที่สามเพิ่มเติม หรือจัดการอบรมการใช้โปรแกรมที่จำเป็นกับการทำงาน


2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นถือเป็นอีกส่วนสำคัญ ที่สามารถช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้ อย่างการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะดวกสบายในการทำงาน อุปกรณ์ในการทำงานที่พร้อมใช้งานเช่น เฟอร์นิเจอร์อย่างโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ แล็บท็อป รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบให้เหมาะกับการทำงาน อย่างการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้รู้สึกผ่อนคลาย ใกล้ชิดกับธรรมชาติ หรือการปรับเปลี่ยนมุมนั่งทำงานใหม่ เพื่อลดความเบื่อหน่ายในการทำงาน


3. จัดการอบรมและสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

การจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน จะช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ๆ นั้นจะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างผลงานออกมาได้ดีขึ้น และยังเกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนได้ด้วย ทำให้พนักงานรู้สึกดีกับการทำงานในองค์กรมากขึ้น4. มอบสิ่งตอบแทนพิเศษหรือเบี้ยขยัน

การมอบของขวัญ หรือ การขึ้นเงินเดือนนั้น ถือเป็นการให้เพื่อขอบคุณหรือสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานได้ เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกว่าเป็นคนสำคัญกับองค์กรและมีประโยชน์กับองค์กร อาจเป็นของขวัญที่จัดทำขึ้นพิเศษเฉพาะบุคคลนั้น หรือสิ่งของที่มีคุณภาพดีสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เป็นแรงจูงใจในการทำงานเล็กๆ ที่ทำให้พนักงานมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กรได้


5. การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ

การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ความชัดเจนในการสื่อสารในองค์กร ก็ถือเป็นส่วนที่ช่วยให้พนักงานในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน สื่อสารกันได้ไม่ผิดพลาด ทำให้ทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นอีกเหตุผลที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ดีเช่นกัน เมื่อมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ชัดเจน เข้าใจจุดหมายที่ตรงกันก็จะทำให้สามารถช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไปได้


6. การให้เกียรติแก่ตัวบุคลากร

การให้เกียรติในตัวบุคคลอย่างเท่าเทียมถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี การแสดงออก กิริยาท่าทาง การพูดคุยกันด้วยความมีเหตุผล ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเพศอะไร และต้องแสดงให้เห็นว่าทุกคนล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งนั้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพ ความเท่าเทียมกัน ทำให้ภาพรวมออกมาแล้วดูเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย หรืออยากจะร่วมงานกับองค์กรนี้ต่อไป


7. ให้ความสำคัญกับเวลาส่วนตัวของพนักงาน

การให้ความสำคัญกับเวลาส่วนตัวของพนักงานนั้น เป็นส่วนที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวันหยุด วันลาพักร้อน ให้พนักงานมีวันหยุดเพิ่มขึ้น หรือการเลิกงานเร็วขึ้นเพื่อเพิ่มเวลาในการทำธุระส่วนตัวของพนักงาน รวมถึงการให้เวลาส่วนตัวกับพนักงานในวันที่มีการลางาน คือไม่ทวงถามงาน คุยเรื่องงานในวันที่พนักงานลา หรือคุยงานนอกเวลา เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนได้อย่างเต็มที่


8. ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนสำคัญขององค์กร

การทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญในองค์กร การทำงานในหน้าที่หรือตำแหน่งของเขานั้นมีส่วนช่วยให้ องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เมื่อองค์เกิดการพัฒนาหรือสร้างผลงานที่ดีออกมาได้ จึงทำให้เกิดความภูมิใจร่วมกัน รู้สึกถึงการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ถือเป็นอีกแรงจูงใจในการทำงานได้ดีขึ้น เกิดการทำงานที่ทุ่มเท ตั้งใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาได้มากขึ้น


การประยุกต์ใช้วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานกับองค์กร


การเลือกใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับแต่ละองค์กรนั้นไม่เหมือนกัน จึงควรสร้างความเข้าใจในทิศทางการสร้างแรงจูงใจที่ตรงกันก่อน การมองหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร แล้วจึงนำวิธีต่างๆ ไปประยุกต์และปรับใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์นั้นๆ รวมถึงการพูดคุย รับฟังปัญหาข้อติชมต่างๆ จากตัวพนักงานผู้บริหาร ก่อนที่จะมีการนำวิธีการหรือนโยบายเข้ามาใช้งานจริงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนา และเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจตามที่มีการวางแผนเอาไว้ รวมถึงช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กร และเกิดบรรยากาศการทำงานที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีได้โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้