PageView Facebook
date_range 04/07/2022 visibility 1528 views
bookmark HR Trend
เคล็ดลับบริหาร HRM ยุคใหม่ ด้วยโปรแกรม HR - blog image preview
Blog >เคล็ดลับบริหาร HRM ยุคใหม่ ด้วยโปรแกรม HR

กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) โดยการนำโปรแกรม HR เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด


การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลในยุคใหม่ คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยี (Human Resource Management : HRM) ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อนำเข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานยุคใหม่ โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมีให้เลือกมากมายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังเช่น


Application Service Providers (ASP)

เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเพื่อการสมัครงาน ซึ่งเป็นการให้บริการกับนายจ้างที่ต้องการจ้างงาน โดยการควบคุมผ่านออนไลน์

Web Portals หรือเว็บท่า

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ยุคใหม่ เพื่อให้พนักงานใช้ในการจัดการผลประโยชน์ต่าง ๆ

Streaming PC Video

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมทางไกล โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา หรือมีหลายหน่วยงานซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันในด้านระยะทาง

Wireless or Mobile Tools

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ

Personal Digital Assistants

เป็นแอพพลิเคชันที่ใช้เพื่อช่วยเหลือนักบริหารงานบุคคลในยุคใหม่ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ยุคใหม่

Monitoring Software

เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อติดตามการทำงานบนอินเทอร์เน็ต การรับและส่ง อีเมล รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

Integrated Human Resource Information Systems (HRIS)

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งหมด เช่น ทะเบียนประวัติ

Digital Signature

เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้เพื่อตรวจสอบลายเซ็นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้นายจ้างได้รับลายเซ็นจากผู้สมัคร หรือพนักงานได้อย่างรวดเร็ว


ดังนั้น ทุกองค์กรในยุคใหม่นี้ สามารถนำสมรรถนะที่กล่าวมาทั้งหมด ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) สมัยใหม่ โดยเฉพาะโปรแกรม HR ที่สามารถบูรณาการกับเทรโนโลยีได้หลากหลาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของงานทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ และที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรยุคใหม่นั่นเองเคล็ดลับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ด้วยโปรแกรม HR

ในโลกปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคนวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และการบริหารงานบุคคลจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ใหม่เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โปรแกรม HR เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในยุคใหม่ ที่สามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีเคล็ดลับในการบริหารดังนี้


1. เลือกพนักงานที่เหมาะสมทั้งกับ ‘งาน’ และ ‘วัฒนธรรมองค์กร’

การบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มรับพนักงานใหม่เข้ามาภายในองค์กร โดยพนักงานที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่เพียงสามารถทำงานตามตำแหน่งได้ แต่รวมไปถึงสามารถปรับตัวเพื่อให้สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดีด้วย และเนื่องจากสภาพแวดล้อมเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพนักงานไม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ ก็จะไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะลาออกสูงอีกด้วย

ดังนั้น HR ที่ดีควรที่จะรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร และ ‘ใคร’ ที่จะเหมาะสมกับองค์กรนี้ จึงเป็นสาเหตุที่ควรพิถีพิถันในขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรใหม่ ๆ มาร่วมงานนั่นเอง โดยโปรแกรม HR ที่สามารถประกาศรับสมัครงานออนไลน์ และสามารถนำประวัติของผู้สมัครเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัตินั้น จะช่วยให้การรับสมัครมีความสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น


2. คอยติดตามพฤติกรรมและประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมให้คำปรึกษา

การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนนั้น จะทำให้ HR สามารถมองเห็นได้ว่า พนักงานคนนั้นสามารถทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวังหรือไม่? ต้องการความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำในจุดใดหรือไม่? ยังเหมาะสมที่จะจ้างต่อไปหรือไม่?

ทั้งนี้การติดตามประสิทธิภาพงานนั้นไม่ใช่การจับผิด แต่เพื่อให้ HR สามารถมองเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และศักยภาพที่แสดงให้เห็นในตัวพนักงานแต่ละคนได้อย่างชัดเจน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประเมินโบนัส หรือพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน เป็นหนึ่งในการรักษาผลประโยชน์ให้กับพนักงานเอง ซึ่งข้อมูลจากโปรแกรม HR สามารถติดตามพฤติกรรมและประสิทธิภาพการทำงานได้แบบ Real Time ทำให้ HR วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานของ HR ได้อีกด้วย


3. ใส่ใจสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

สวัสดิการพนักงานที่ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จูงใจให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิต และอยากที่จะอยู่กับองค์กรของคุณต่อไปนาน ๆ โดยตัวอย่างสวัสดิการที่พนักงานหลาย ๆ คนต้องการเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพวันหยุดประจำปีที่เพียงพอ เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น หรือประกันสุขภาพ เป็นต้น

ซึ่งโปรแกรม HR มีฟังก์ชั่นที่สามารถรองรับการจัดการสวัสดิการดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและทำให้ HR ทำงานได้สะดวกมากขึ้น


4. ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

หนึ่งในเคล็ดลับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ที่สำคัญที่สุดนั้น คือต้องไม่ลืมใส่ใจในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้มีผลลัพท์ที่ดีขึ้น โดยอาจตั้ง Budget รายบุคคลสำหรับเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน หรือจัดสัมมนาภายในเพื่ออบรมพนักงานทั้งหมดไปพร้อม ๆ กัน

โปรแกรม HR ที่มีฟังก์ชั่นรองรับเรื่องการจัดฝึกอบรม สามารถวางแผนและมองภาพรวมของการฝึกอบรมทั้งหมดในองค์กรได้ จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการเพิ่มทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานมีผลลัพท์ที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง


สรุปโปรแกรม HR สำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างไร

ยุคดิจิทัลนั้นเกิดการปฎิวัติทางอาชีพ (Career Disruption) ขึ้นมากมาย หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่ การนำเอาเทคโนโลยีมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ เพื่อการแข่งขันกับสรรหาคนที่มีคุณภาพตลอดจนมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร HR ยุคใหม่จึงต้องปรับตัวมาเป็นฝ่ายรุก รวมถึงต้องปรับการทำงานมากมาย เช่น การใช้โปรแกรม HR HumanSoft ที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรย์มนุษย์ (HRM) นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงเป็นการสร้างให้องค์กรประสบความสำเร็จสูงสุดอีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้