PageView Facebook
date_range 14/05/2024 visibility 4087 views
bookmark HR Knowledge
แบบฟอร์มใบรับสมัครงานบริษัท แบบมาตรฐานทั่วไป ดาวน์โหลดฟรี - blog image preview
Blog >แบบฟอร์มใบรับสมัครงานบริษัท แบบมาตรฐานทั่วไป ดาวน์โหลดฟรี

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กันในองค์กรเป็นอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง พร้อมแจกไฟล์ดาวน์โหลดฟรี ในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :แบบฟอร์มใบสมัครงาน คืออะไร?ประกอบด้วยอะไรบ้าง?


แบบฟอร์มใบสมัครงาน คือ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือองค์กรที่กำลังรับสมัครงานสามารถประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครได้


องค์ประกอบหลักๆ ในใบรับสมัครงานมีดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเดือนปีเกิด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัคร
 • ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา เช่น โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่จบ สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา และวุฒิการศึกษาที่ได้รับ
 • ประสบการณ์การทำงาน : รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมา เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน หน้าที่รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ทำงาน
 • ทักษะและความสามารถ : ทักษะที่มีทั้งทางเทคนิคและทางสังคม ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา และทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร
 • บุคคลอ้างอิง : ชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้
 • อื่นๆ : ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น เหตุผลที่สนใจงานนี้ ความคาดหวังในงาน และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่ผู้สมัครต้องการสื่อถึงผู้ว่าจ้าง

ความสำคัญของแบบฟอร์มใบสมัครงาน


แบบฟอร์มใบสมัครงานนั้น มีความสำคัญกับทั้งผู้สมัครงาน และองค์กรที่รับสมัครงาน เพราะจะเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับสมัครงาน และยังมีความสำคัญอีกมากมาย ดังนี้สำหรับผู้สมัครงาน


 • นำเสนอตัวเอง

โอกาสในการแสดงตัวตนและความสามารถของผู้สมัครในเบื้องต้น


 • โอกาสเข้าถึงงาน

การให้ข้อมูลที่เป็นระบบและครบถ้วนของผู้สมัครงาน ช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถประเมินคุณสมบัติได้ง่ายขึ้น


 • สร้างความประทับใจ

การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มอย่างละเอียด จะช่วยให้ผู้สมัครสามารถสร้างความประทับใจแรกที่ดีให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์


สำหรับผู้ว่าจ้าง


 • คัดกรองผู้สมัคร

ใบสมัครงานนั้นจะช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นได้จากการพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถ ที่ตรงกับความต้องการของงาน


 • ประหยัดเวลา

ข้อมูลที่เป็นระบบจากแบบฟอร์มใบสมัครงานจะช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญจากผู้สมัครได้อย่างมีระบบ ทำให้การประเมินคุณสมบัติและการสัมภาษณ์งานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


 • เปรียบเทียบผู้สมัคร

ข้อมูลที่ครบถ้วนจากผู้สมัครหลายคน จะช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเลือกผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้ดีที่สุด


 • วัดผลประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มใบสมัครงานที่มีคุณภาพ จะช่วยให้บริษัทสามารถวัดผลประสิทธิภาพของประกาศรับสมัครงาน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ปรับปรุงกลยุทธ์การรับสมัครให้ดียิ่งขึ้นได้


ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบมาตรฐานทั่วไป

แจกแบบฟอร์มใบสมัครงาน ฟรี!

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> แบบฟอร์มใบสมัคร Word

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> แบบฟอร์มใบสมัคร PDFสรุปแบบฟอร์มใบรับสมัครงานบริษัท


แบบฟอร์มใบสมัครงานมีความสำคัญต่อทั้งผู้สมัครและบริษัท เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างผู้สมัครที่มีความสามารถ กับโอกาสในหน้าที่การงานในองค์กร และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมและประเมินข้อมูลอย่างมีระบบ ทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้