PageView Facebook
date_range 26/04/2024 visibility 1329 views
bookmark HR Knowledge
ระดับตำแหน่งงาน Supervisor กับ Lead ต่างกันอย่างไร? - blog image preview
Blog >ระดับตำแหน่งงาน Supervisor กับ Lead ต่างกันอย่างไร?

ไขข้อสงสัย บทบาทหน้าที่ของระดับตำแหน่งงาน Supervisor กับ Lead มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ HumanSoft มีเกร็ดความรู้ดี ๆ มาฝาก สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ทำความรู้จักกับ Supervisor กับ Team Lead


 • Supervisor เป็นตำแหน่งงานที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการทำงานของคนในทีม โดย Supervisor มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการทำงานของคนในทีม สามารถแก้ไขปัญหา และทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้

 

 • Team Lead (หรือผู้นำทีม) เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่เป็นผู้นำทีมงาน มักจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญงานที่กำลังดำเนินการ โดยผู้นำทีมมักจะเป็นคนที่ส่งเสริมความสามารถ และเป็นผู้กระตุ้นการทำงานของคนในทีม อีกทั้งยังเป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและฝ่ายอื่น ๆ อีกด้วย

หน้าที่ของ Supervisor กับ Team Lead


หน้าที่หลักของ Supervisor มีดังนี้


 1. มีความเป็นผู้นำ ต้องพร้อมดูคนในทีม สามารถแก้ไขปัญหาของทีมได้
 2. มอบหมายงานให้กับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
 3. คอยประเมินทักษะความสามารถของคนในทีม พร้อมให้คำแนะนำ
 4. ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 5. รายงานและให้คำแนะนำต่อเรื่องที่เจอให้กับระดับบริหารหน้าที่หลักของ Team Lead มีดังนี้


 1. กำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงานให้กับทีม
 2. กำหนดเดดไลน์ ติดตามงาน รวมถึงประเมินผลงานของคนในทีม
 3. รายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาที่ระดับสูงขึ้นทราบ
 4. สนับสนุนและช่วยพัฒนาทักษะของคนในทีม
 5. หาเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

Supervisor กับ Team Lead ต่างกันอย่างไร


Supervisor กับ Team Lead ถือเป็นตำแหน่งที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่าง มีความแตกต่างกัน ดังนี้


 

ความรับผิดชอบ

 • Supervisor: มีบทบาทเป็นหัวหน้าระดับกลาง อยู่เหนือ Team Lead รับผิดชอบงานในภาพรวม ดูแลงานของหลายทีม
 • Team Lead: รับผิดชอบงานแบบเฉพาะเจาะจง ดูแลงานของทีมเดียว และสนับสนุนทีมงานเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้เชี่ยวชาญ

 

ขอบเขตงาน

 • Supervisor: มีขอบเขตงานที่กว้างกว่า ครอบคลุมงานด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการประสานงาน เป็นต้น
 • Team Lead: เน้นงานด้านเทคนิค พัฒนาสมาชิกในทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม

 

การตัดสินใจ

 • Supervisor: มีสิทธิในการตัดสินใจในระดับแผนก
 • Team Lead: มีสิทธิในการตัดสินใจในระดับทีมงานและงานที่เชี่ยวชาญ

 

การสื่อสาร

 • Supervisor: เป็นตัวแทนของแผนกในการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 • Team Lead: เป็นตัวแทนทีมงานในการสื่อสารกับ Supervisor และฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร

 

ทักษะที่จำเป็น

 • Supervisor: ต้องเป็นผู้มีทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้
 • Team Lead: ต้องเป็นผู้มีทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา เชี่ยวชาญในลักษณะงานนั้น ๆ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม

 

สรุประดับตำแหน่งงาน Supervisor กับ Lead ต่างกันอย่างไร?

 

โดยสรุปแล้ว ทั้ง Supervisor กับ Lead ล้วนเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมทักษะความสามารถของคนในทีม แต่ทั้ง 2 ตำแหน่งก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น หน้าที่ความรับผิดชอบ, ทักษะที่จำเป็น, การสื่อสาร, ขอบเขตงาน และการตดสินใจ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามความแตกต่างของทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกัน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้