PageView Facebook
date_range 08/07/2023 visibility 12140 views
bookmark HR Knowledge
โครงสร้างองค์กรของบริษัทยุคใหม่ มีอะไรบ้าง - blog image preview
Blog >โครงสร้างองค์กรของบริษัทยุคใหม่ มีอะไรบ้าง

เมื่อการรอคำสั่งจากคนๆ เดียว อาจไม่ใช่คำตอบในยุคปัจจุบัน โครงสร้างองค์กรยุคใหม่ จึงเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับการทำธุรกิจสมัยนี้


ความสำคัญของโครงสร้างองค์กรยุคใหม่


ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมและความรวดเร็วจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆ ธุรกิจ ระบบการทำงานในยุคเดิมจึงเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับให้เกิดความเหมาะสมกับทั้งคนทำงานและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้มากที่สุด และโครงสร้างองค์กรก็เป็นสิ่งแรกๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะโครงสร้างองค์กรนั้น สามารถมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

 

การรอคำสั่งหรือการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คน จากโครงสร้างองค์กรแบบเดิม อาจไม่ตอบโจทย์ให้กับการทำงานในยุคใหม่ๆ ที่มีพื้นฐานการทำงานอยู่บนความรวดเร็วทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อให้ตอบโจทย์กับคนทำงานสมัยนี้แล้ว โครงสร้างองค์กรยุคใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งแนวทางในการจัดการองค์กรดังนี้


เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรที่คุณอาจสนใจ
โครงสร้างองค์กรยุคใหม่


แนวทางการจัดการองค์กรตามโครงสร้างองค์กรยุคใหม่นี้ คือตัวอย่างที่หลายองค์กรทั่วโลกได้ปรับและทดลองนำมาใช้จนพบว่าเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน


1. โครงสร้างองค์กรแบบอิสระ (Flat Organization)เป็นรูปแบบที่เน้นความอิสระ ไม่มีส่วนกลางมาคอยควบคุม โดยมุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าที่แต่ละทีมมีอยู่ สมาชิกในทีมจะมีความเชี่ยวชาญและการตัดสินใจทุกๆ อย่างสามารถจบในทีมได้เลย (self- managing team) เป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความสุดโต่งอย่างมาก ทุกคนมีความเท่าเทียมกับเกือบ 100%  ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีระดับชั้น ไม่มีผู้บริหาร ไม่มีคนสั่งการ สมาชิกสามารถเลือกงานหรือโครงการที่สนใจและอยากทำได้เลย รวมไปถึงการหาเงินทุนต่างๆ ด้วย


2. โครงสร้างองค์กรแบบผสม (Flatarchie)หากเรามองภาพขององค์กรทั่วไปตามลำดับขั้น คือ CEO ที่อยู่ยอดปิรามิด รองลงมาเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ พนักงานคือฐานอยู่ด้านล่าง นั่นคือรูปแบบของ Hierarchy แต่โครงสร้างองค์กรแบบ Flatarchie นั้น  เป็นการผสมผสานระหว่างระบบ flat work และ Hierarchy คือ เป็นการผสมผสานการทำงานที่เน้นอิสระทางความคิด แบบไม่มีลำดับขั้น ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ โดยฝังตัวอยู่ในโครงสร้างองค์กรแบบปกติ คอยกำกับดูแลการสร้างผลงานตามตัวชี้วัดขององค์กร  เหมาะกับองค์กรที่มีโครงสร้างแบบเดิม แต่อยากให้เกิดนวัต กรรมหรือโครงการพิเศษที่เน้นความแปลกใหม่และความรวดเร็ว โดยเป็นทีมงานที่มีอิสระจากการบริหารงานแบบปกติ อาจเป็นการรวมตัวทำงานแบบชั่วคราวหรือถาวรก็ได้


3.โครงสร้างองค์กรแบบกลุ่ม ( Holacracy)มีลักษะการทำงานเป็นทีม โดยแต่ละทีมไม่มีผู้นำ เป็นเพียงบทบาทการทำงานของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันเท่านั้น แต่ก็ยังมีการแบ่งลำดับชั้นอยู่ แต่เป็นการแบ่งระดับตามบทบาทการทำงาน ไม่ใช่เพื่อสายบังคับบัญชา ซึ่งแต่ละลำดับชั้นก็จะมีการบริหารแบบ Holacracy ของตัวเอง เพื่อการบริหารผลงานองค์กร และหัวใจสำคัญของโครงสร้างองค์กรแบบนี้คือ “ความเชื่อ”  ที่จะทำให้ทุกคนมีแรงจูงใจสูงสุด และได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ตามความชำนาญ เพราะเป็นโครงสร้างที่ปราศจากปัญหาการเมืองในองค์กรนั่นเอง  แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างนี้ยังต้องอยู่ภายใต้ระบบการสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งเหมาะกับองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก เพราะปริมาณทีมงานจะไม่มากเกินไปที่จะบริหารการจัดการภาพรวมได้


ประโยชน์ของการปรับใช้โครงสร้างองค์กรยุคใหม่


      การปรับใช้โครงสร้างองค์กรยุคใหม่ มีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร เพราะสามารถสร้างผลกระทบให้กับกับองค์กรได้ในหลายๆ ด้าน โดยประโยชน์ต่างๆ มีดังเช่น


  • มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

     โครงสร้างองค์กรยุคใหม่นั้น ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้องค์กรสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในตลาด และสภาวะทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเข้ากันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดได้ดีกว่าและเสริมสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรม

 

  • สร้างนวัตกรรมและความคิดริเริ่มได้     

โครงสร้างองค์กรยุคใหม่ที่เปิดกว้างและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมช่วยสร้างสภาวะที่เอื้ออำนวยในการสร้างนวัตกรรมและคิดริเริ่มในองค์กร ทีมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและแบ่งปันความรู้กันได้ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ พัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าในอุตสาหกรรม


  • สร้างความสัมพันธ์ที่แขงแรง

     โครงสร้างองค์กรยุคใหม่ที่มีการกระจายความรับผิดชอบและสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในองค์กร ช่วยสร้างความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่แข็งแรง สมาชิกในองค์กรรู้สึกถูกเอาใจใส่และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้าและคู่ค้า


  • สนับสนุนการทำงานร่วมกัน

     โครงสร้างองค์กรยุคใหม่ที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีมช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งแยกงานและความรับผิดชอบในทีมช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มผลิตภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


  • นำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น     

โครงสร้างองค์กรยุคใหม่มักมีการนำเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเข้ามาช่วย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือใหม่ช่วยให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารที่ดีขึ้น ช่วยลดความผิดพลาด สนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วและการวางแผนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การปรับใช้เทคโนโลยีช่วยให้องค์กรเป็นไปในทิศทางของการทำงานอัตโนมัติและการใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ


สรุปโครงสร้างองค์กรยุคใหม่


ไม่ว่าองค์กรจะเลือกปรับใช้โครงสร้างองค์กรยุคใหม่แบบไหน ก็สามารถช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ได้อย่างแน่นอน เพราะการบริหารจัดการของทุกๆ โครงสร้างที่กล่าวมานั้น สามารถสร้างความพร้อมในการรับมือกับอุปสรรคและโอกาสในอนาคตและยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และกระตือรือร้น และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้กับองค์กรในทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อีกด้วย
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้