PageView Facebook
date_range 21/02/2024 visibility 8845 views
bookmark HR Knowledge
วิธียื่น ภ.ง.ด.1ก สำหรับ HR - blog image preview
Blog >วิธียื่น ภ.ง.ด.1ก สำหรับ HR

วิธียื่น ภ.ง.ด.1ก ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม RD Prep ที่ HR ต้องรู้ จะมีขั้นตอนการยื่นอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


รู้จักกับ ภ.ง.ด.1ก


ภ.ง.ด.1ก เป็นการสรุปรายการจ่ายเงินได้ทั้งปี ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างตลอดทั้งปี หรือ บริษัทจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้าง และฟรีแลนซ์ทั้งหมด ซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) กับ 40(2) อีกทั้ง ภ.ง.ด.1ก เป็นการสรุปการจ่ายเงินได้ทั้งหมด แม้ว่าหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ไม่มีการหักก็ตาม


กำหนดเวลาการยื่น ภ.ง.ด.1ก


กำหนดการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก นั้นต้องยื่นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป และกำหนดการยื่นแบบออนไลน์ ขยายเวลาไปจนถึง 8 มีนาคม ของปีถัดไป ซึ่งหากไม่ยื่นภายในกำหนดเวลา(เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย)ต้องรับผิดทางอาญาถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือผู้ใดเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


วิธียื่น ภ.ง.ด.1ก สำหรับ HR


HR สามารถยื่นแบบ ภงด 1ก ผ่านระบบออนไลน์ได้ ผ่านโปรแกรม RD Prep มีวิธีการยื่นดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูโอนย้ายข้อมูล

เปิดโปรแกรม PD Prep เลือกเมนูโอนย้ายข้อมูลขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู ภ.ง.ด.1ก

เลือก >  ภ.ง.ด.1ก


 

ขั้นตอนที่ 3 หน้าหลัก

ในหน้าหลัก HR ต้องกรอกข้อมูลของพนักงาน ดังนี้  • เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • เลือกประเภทสาขา
  • สาขาที่ (ถ้ามี)
  • อัปโหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1ก ที่ดาวน์โหลดจาก Humansoft
  • เลือกลำดับการยื่นแบบว่ายื่นปกติ หรือเลือกยื่นเพิ่มเติม
  • รหัสเงินได้
  • รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

ขั้นตอนที่ 4 กำหนดตำแหน่งข้อมูล

ในหน้ากำหนดตำแหน่งข้อมูลจะปรากฏตารางข้อมูลด้านซ้ายและขวาให้เลือกกล่องข้อความสีเขียวจากตารางด้านขวาวางในบรรทัดข้อมูลที่ตรงกันในตารางด้านซ้าย


 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูล

ให้ ตรวจสอบสรุปรายการภาษีที่นำส่ง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน หากมีรายการที่ต้องแก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีรายการที่ต้องแก้ไขใหม่กี่รายการ ให้กดย้อนกลับไปแก้ไขใหม่


 

ขั้นตอนที่ 6 การบันทึกข้อมูล

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถกด พิมพ์ใบแนบ พิมพ์แบบ และบันทึกข้อมูลได้เลย


 

ขั้นตอนที่ 7 ไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

จากนั้นให้เข้าเว็บไซต์ efiling.rd.go.th เพื่อนำเข้าไฟล์ที่แปลงมาแล้ว เพื่อใช้ยื่นภาษีออนไลน์ได้เลย


สรุปวิธียื่น ภ.ง.ด.1ก สำหรับ HR


โดยสรุปแล้ว HR สามารถยื่น ภ.ง.ด.1ก ให้กับพนักงานได้โดยวิธีง่าย ๆ ตามขั้นตอนเบื้องต้นที่เราได้ให้ข้อมูลไป โดยขั้นตอนแรกต้องดาวน์โหลดโปรแกรม RD Prep ของกรมสรรพากร กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อทำตามขั้นตอนแล้ว HR ต้องไปที่เว็บไซต์ efiling.rd.go.th แล้วนำเข้าไฟล์ที่แปลงมาแล้ว เพื่อใช้ยื่นภาษีออนไลน์ได้เลย

 

โดยโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft สามารถ Export ไฟล์ ภ.ง.ด.1ก หรือไฟล์อื่น ๆ นำออกมาใช้งานได้อย่างสะดวก สิ่งนี้จึงทำให้ขั้นตอนการจัดทำและยื่นแบบภาษี ทำได้อย่างรวดเร็วสามารถช่วยงาน HR ได้มากขึ้นอีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้