PageView Facebook
date_range 12/01/2024 visibility 1134 views
bookmark HR Knowledge
เคล็ด(ไม่)ลับ การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ - blog image preview
Blog >เคล็ด(ไม่)ลับ การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

เจ้าของธุรกิจห้ามพลาด ! วันนี้เรารวบรวมเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จนำมาฝาก จะมีเทคนิคอะไรบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


รู้จักกับการบริหารงานบุคคล


การบริหารงานบุคคล คือ กระบวนการการจัดการบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรได้คนดี คนมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้พวกเขานำทักษะเหล่านั้นมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุผล เกิดประสิทธิภาพที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถช่วยต่อยอดองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้


หัวใจหลักของการบริหารงานบุคคล


หัวใจของการบริหารงานบุคคล สำคัญอย่างไร และมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะการสรรหาบุคลากร

คือ การสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดี มีความรู้ความสามารถเหมาะกับองค์กร ที่จะสามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ โดยจะเริ่มจากการวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือกเข้าสู่หน่วยงาน ตลอดจนการทดลองงาน

 

การบำรุงรักษาบุคลากร

องค์กรควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีกับองค์กร ช่วยให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล เน้นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร และสร้างบรรยากาศดี ๆ ภายในองค์กร พยายามทำให้คนทำงานรู้สึกพอใจในการทำงาน ได้รับความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม มีความสุขในที่ทำงาน ไม่คิดโยกย้ายไปอยู่ที่อื่น

 

การพัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว ด้วยการส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ขอองค์กร กิจกรรมที่พัฒนาบุคลากร เช่น  การสัมมนาทางวิชาการ, การฝึกอบรม, การส่งเสริมทางการศึกษา, การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี ทำให้บุคลากรได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน รวมถึงมีพฤติกรรมที่ดีในการทำงานอีกด้วย


เทคนิคการบริหารงานบุคคลให้ประสบความสำเร็จ


วันนี้เรามีเทคนิคการบริหารงานบุคคลให้ประสบความสำเร็จมาฝาก จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะ

จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ

ควรมีการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างให้เป็นระบบ เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการใช้งาน โดยสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยในการวางแผนและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ เพื่อช่วยลดระยะเวลาและสร้างความสะดวกให้กับองค์กร


มีเทคนิคในการสั่งงาน

การสั่งงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งรูปแบบที่มีลายลักษณ์อักษร หรือการสั่งงานรูปแบบสั่งด้วยวาจาหรือสั่งปากเปล่า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานรูปแบบไหน หัวหน้างานก็ต้องมีเทคนิคในการสั่งงานกับพนักงาน ให้พนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของเนื้องาน และพร้อมทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

 

มีการกระจายงานที่ดี

โดยทั่วไปผู้บริหารอาจกระจายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบโดยตรง หรือกระจายงานให้หัวหน้างานรับผิดชอบ โดยนำไปกระจายงานต่อให้กับพนักงานในทีมอีกทีหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้โดยตรงจากหัวหน้างานนั้น ๆ ได้อีกด้วย

 

มีเทคนิคในการติดตามงาน

การติดตามงานทำให้ผู้บริหารทราบถึงความคืบหน้าของงานที่มอบหมายไป และการติดตามงานยังส่งผลดีให้กับทีม เนื่องจากผู้บริหารจะได้มีส่วนร่วมในการคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีประสิทธิภาพให้มากที่สุด


สรุปเคล็ด (ไม่) ลับ การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ


การบริหารงานบุคคลเป็นสิ่งที่ผู้นำต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น หัวใจหลัก ๆ คือ บุคลากรต้องให้ความร่วมมือและรักในตัวองค์กร ให้ใจและมององค์กรไปในทิศทางบวก สำหรับเทคนิคการบริหารงานบุคคลไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่อย่างใด แต่องค์กรควรหมั่นเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ และมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องทุก ๆ ปี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้