PageView Facebook
date_range 05/05/2022 visibility 6160 views
bookmark HR Knowledge
4 วิธีสร้างบรรยากาศดีๆ ในองค์กร โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) - blog image preview
Blog >4 วิธีสร้างบรรยากาศดีๆ ในองค์กร โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

การสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กรโดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เพื่อให้พนักงานมีความสุข ผ่อนคลายกับการทำงาน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กรมากขึ้น


4 วิธีสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กร

วิธีสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กร เป็นส่วนสำคัญในการสร้างทีมขององค์กรในปัจจุบัน และเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจในการทำงานนอกเหนือจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเลข เพราะพนักงานในปัจจุบันพิจารณาในหลาย ๆ เรื่องก่อนที่จะตกลงร่วมงานกัน ถึงแม้ว่าการสร้างบรรยาการที่ดีจะไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนด้วยแต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะหากบรรยากาศไม่น่าทำงานก็จะทำลายความคิดสร้างสรรค์ และยังทำให้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับด้านลบของการทำงานอีกด้วย โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) มีวิธีสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กร ดังนี้


1. สร้างออฟฟิศให้น่าทำงาน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ที่ออฟฟิศ สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงจึงเป็นบรรยากาศในออฟฟิศ นอกเหนือจากความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการทำงานแล้วการตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บรรยากาศดูน่าทำงานมากขึ้น ทั้งการจัดสถานที่ จัดมุมทำงาน รวมไปถึงตัวอาคารสำนักงานให้น่าทำงานด้วย เพราะหากมีบรรยากาศที่ไม่ดีแล้ว จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานอย่างแน่นอน การสร้างออฟฟิศให้น่าทำงาน จึงเป็นการสร้างบรรยากาศที่สำคัญวิธีหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)


2. สร้างการสื่อสารที่ดีในองค์กร

เป็นอีกสิ่งที่คนทำงานในองค์กรหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการติดต่อสื่อสารกันของพนักงาน องค์กรจะไม่น่าอยู่เลยหากมีการพูดคุยสื่อสารที่เต็มไปด้วยความรู้สึกด้านลบ ไม่ว่าจะหัวหน้างาน หรือพนักงานเองก็ตาม ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ต้องมั่นใจว่าทุกคนในองค์กรจะไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นและส่งเสริมในเรื่องของการสื่อสารในแง่บวก การให้กำลังใจกัน การพูดและน้ำเสียงที่เหมาะสม หากองค์กรมีวัฒนธรรมการสื่อสารที่ดีแล้ว จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย3. ใส่ใจสุขภาพจิตของพนักงาน

การสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กร โดย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) นั้น ไม่เพียงแค่สร้างบรรยากาศภายนอกเท่านั้น แต่รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในด้วย นั่นคือสภาพจิตใจของพนักงานนั่นเอง ด้วยการหมั่นสังเกตพฤติกรรมของพนักงานว่าได้รับความกดดันจากการทำงานมากไปหรือไม่ โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำสุขภาพจิตของพนักงานแย่ลงนั้นได้จากหลายทางมาก เช่น

• work-life balance ที่ไม่ดี พนักงานรู้สึกไม่มีเวลาส่วนตัวของตนเอง

• หัวหน้างานหรือเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

• ตัวเนื้องานที่มีความเครียดและซับซ้อนมาก ๆ จนเกินกำลัง

• สิทธิ์การลาที่มีก็เหมือนไม่มี ไม่อนุญาตให้พนักงานลางานเลบ

• ปัญหาส่วนตัวของพนักงานเอง

จากสาเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ว่า องค์กรสามารถช่วยทำให้สุขภาพจิตของพนักงานดีขึ้นได้ โดยการหากิจกรรมให้พนักงานได้คลายความเครียด เช่น กิจกรรมนันทนาการ หรือกีฬา เป็นต้น หากการสร้างบรรยากาศภายในจิตใจเป็นไปได้ด้วยดีแล้ว องค์กรก็จะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากพนักงานเช่นกัน


4. ให้โอกาสในการเติบโต

ทุกคนในองค์กรนั้นล้วนอยากเติบโตในสายงานที่ตัวเองอยู่หากองค์กรไม่เห็นคุณค่าของการทำงานจากพนักงานเลย จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรม ไม่มีโอกาสเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นบรรยากาศการทำงานที่ไม่ดี การสร้างบรรยากาศดี ๆ ในออฟฟิศ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรเห็นคุณค่าและส่งเสริมการเติบโตนั้น สามารถทำได้หลายทางมาก เช่น การชมเชย การให้รางวัล การขึ้นเงินเดือน การส่งไปอบรมสิ่งใหม่ ๆ เสมอ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นและทุ่มเทกับการทำงานให้องค์กรมากขึ้นและตามมาด้วยประสิทธิภาพในการทำงานก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน


สรุป 4 วิธีสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กร โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) นั้น สำคัญอย่างไรกับองค์กร

การสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กร เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการทำงานเป็นทีมและการสร้างวัฒนธรรมต่าง ๆ ขององค์กร นอกเหนือจากการจูงใจด้วยค่าตอบแทนแล้ว การจูงใจด้วยการสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยมีข้อดี ดังนี้

• ทำให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์

• ประสิทธิภาพในการทำงานให้องค์กรเพิ่มขึ้น

• พนักงานมีความเชื่อมั่นและทุ่มเทให้กับองค์กรมากขึ้น

• มีวัฒนธรรมในการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร

• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

เพราะฉะนั้น การสร้างบรรยากาศดี ๆ ในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ HRM และองค์กรไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้