PageView Facebook
date_range 14/11/2023 visibility 15715 views
bookmark HR Knowledge
Q&A พนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้หรือไม่? - blog image preview
Blog >Q&A พนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้หรือไม่?

การลาป่วยเป็นสิทธิพื้นฐานของพนักงงาน แต่หากกรณีที่พนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างหรือ HR สามารถเลิกจ้างได้ไหม สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


ว่าด้วยเรื่องของการลาป่วย


ในช่วงเช้าของวันทำงานบ่อยครั้งที่ HR หรือนายจ้างมักจะได้รับแจ้งเตือนจากพนักงานเกี่ยวกับการลาป่วย โดยตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้เต็มจำนวนหรือเท่ากับวันทำงานปกติ


Q: พนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ไหม?


กรณีที่พนักงานลาป่วย HR หรือนายจ้างได้นำเรื่องนี้ไปเป็นเหตุผลในการเลิกจ้าง แบบนี้นายจ้างสามารถทำได้ไหม ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่?A: ลาป่วยบ่อย นายจ้างเลิกจ้างได้ และถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

กรณีที่พนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2600/2529 กล่าวว่า “พนักงานลาป่วยบ่อย แสดงว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์ และหย่อนสมรรภาพในการทำงาน ถือเป็นเหตุสมควรที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ และการเลิกจ้างดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม”


Q: หากเลิกจ้างเพราะพนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไหม?


นายจ้างเลิกจ้างพนักงานหรือลูกจ้างเพราะว่าลาป่วยบ่อย กรณีแบบนี้นายจ้างจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานหรือไม่ อย่างไร?A: เลิกจ้างเพราะพนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน


กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างเหตุเพราะพนักงานหรือลูกจ้างลาป่วยบ่อย นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด เนื่องจากการเลิกจ้างเพราะลาป่วยบ่อย ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119 ดังนั้นพนักงานมีสิทธิได้ค่าชดเชยกรณีที่เลิกจ้างเพราะลาป่วยบ่อย

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา118 นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานหรือลูกจ้างดังต่อไปนี้

  • พนักงานทำงานติดต่อกันครบ  120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
  • พนักงานทำงานติดต่อกันครบ   1 ปี  แต่ไม่ครบ3 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย   90 วัน
  • พนักงานทำงานติดต่อกันครบ  3 ปี   แต่ไม่ครบ6  ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180วัน
  • พนักงานทำงานติดต่อกันครบ  6ปี    แต่ไม่ครบ10  ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240วัน
  • พนักงานทำงานติดต่อกันครบ 10ปี   แต่ไม่ครบ20 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
  • พนักงานทำงานติดต่อกันครบ 20ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

สรุปพนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างเลิกจ้างได้ไหม


พนักงานลาป่วยบ่อย นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ หากการลาป่วยนั้นทำให้นายจ้างเสียหายหรือกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้